Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Ziloņu iela, tirdzniecības vieta Nr.2, Valmiera, Valmieras novads, zemes nomas izsoli

Valmieras novada pašvaldības izsoles
 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Ziloņu ielā, Valmierā, Valmieras novadā, daļa, kas sastāv no zemes vienības 6 m2 Ziloņu ielā, Valmierā, Valmieras novads, kadastra apzīmējums 9601 001 2006, turpmāk – Nomas objekts, kura nomas tiesības tiek izsolītas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
  1. 1. Nomas objekta nomas tiesību sākumcena vienam mēnesim tiek noteikta 80,00 euro.
  1. 2. Izsoles solis Nomas objektam – 10,00 euro.
 2. Nomas objekta izmantošanas mērķis – ielu tirdzniecības vietas izveidei,  – tirdzniecībai ar bezalkoholiskiem dzērieniem, saldējumu, veselīgām ātrām uzkodām vai Valmieras novadam raksturīgiem suvenīriem.
 3. Nomas termiņš – vasaras sezona no 2022.gada 1.augusta līdz 2022.gada 30.septembrim.
 4. Izsoles veids – nekustamā īpašuma pirmā mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 5. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2022.gada 25.jūlijam plkst.9.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, ne vēlāk kā līdz 2022.gada 25.jūlija plkst.9.00. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.
 6. Izsole notiks 2022.gada 25.jūlijā plkst.13.30, Valmieras novada pašvaldības telpās, adrese Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu līdz 2022.gada 22.jūlija plkst.16.00, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
 7. Izsoles norises kārtība, notiek saskaņā ar izsoles noteikumu 8.nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Valmieras novada pašvaldības mājas lapā www.valmierasnovads.lv).
 8. Ar Nomas objektu var iepazīties klātienē, iepriekš sazinoties ar Pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecāko nekustamā īpašuma speciālisti telpu nomas jautājumos Eviju Stračinsku, e-pasts: , tālrunis +371 25618630 un vienojoties par Nomas objekta apskates laiku.

Ar Nomas objekta izsoles noteikumiem var iepazīties šeit: