Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Ziloņu iela, tirdzniecības vieta Nr.2, Valmiera, Valmieras novads, zemes nomas izsoli

Izsoles sludinājums

PAPILDINĀTS 16.08.2022.

Par nekustamā īpašuma Ziloņu iela, tirdzniecības vieta Nr.2, Valmierā, Valmieras novadā OTRĀS MUTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU

Dalībai nekustamā īpašuma Ziloņu iela, tirdzniecības vieta Nr.2, Valmierā, Valmieras novadā, kas sastāv no 6 m2 zemes platības no zemes vienības daļas Ziloņu iela, Valmiera, Valmieras novads, kadastra apzīmējums Nr.96010012006, otrajā nomas tiesību izsolē līdz 08.08.2022. plkst.9.00 nav saņemts un reģistrēts neviens nomas tiesību izsoles dalībnieka pieteikums.
Saskaņā ar izsoles noteikumu 9.1.punktu, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu, ja neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu [..].


 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Ziloņu ielā, Valmierā, Valmieras novadā, daļa, kas sastāv no zemes vienības 6 m2 Ziloņu ielā, Valmierā, Valmieras novads, kadastra apzīmējums 9601 001 2006, turpmāk – Nomas objekts, kura nomas tiesības tiek izsolītas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
  1. 1. Nomas objekta nomas tiesību sākumcena vienam mēnesim tiek noteikta 80,00 euro.
  1. 2. Izsoles solis Nomas objektam – 10,00 euro.
 2. Nomas objekta izmantošanas mērķis – ielu tirdzniecības vietas izveidei,  – tirdzniecībai ar bezalkoholiskiem dzērieniem, saldējumu, veselīgām ātrām uzkodām vai Valmieras novadam raksturīgiem suvenīriem.
 3. Nomas termiņš – vasaras sezona no 2022.gada 15.augusta līdz 2022.gada 30.septembrim.
 4. Izsoles veids – nekustamā īpašuma otrā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
 5. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2022.gada 8.augusts plkst.9.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, ne vēlāk kā līdz 2022.gada 8.augusta plkst.9.00. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.
 6. Izsole notiks 2022.gada 8.augustā plkst.14.00, Valmieras novada pašvaldības telpās, adrese Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu līdz 2022.gada 5.augustam plkst.16.00, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
 7. Izsoles norises kārtība, notiek saskaņā ar izsoles noteikumu 8.nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Valmieras novada pašvaldības mājas lapā www.valmierasnovads.lv).
 8. Ar Nomas objektu var iepazīties klātienē, iepriekš sazinoties ar Pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecāko nekustamā īpašuma speciālisti telpu nomas jautājumos Eviju Stračinsku, e-pasts: , tālrunis +371 25618630 un vienojoties par Nomas objekta apskates laiku.

Ar Nomas objekta izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi

Zemes gabala grafiskais attēlojums

Nekustamā īpašuma nomas līguma projekts

Pieteikums dalībai izsolē

Prasības ielu tirdzniecības vietu arhitektoniskajam risinājumam,
dizainam un inženiertehniskajam aprīkojumam