Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma – zemes vienības “Sūnas” Ēveles pagastā nomas tiesību izsoli

paziņojums

PAPILDINĀTS 10.03.2023.

IZSOLE NOSLĒGUSIES

Nekustamā īpašuma “Sūnas”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības, kadastra apzīmējums 9454 007 0023, platība 2,2 ha, 08.03.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir SIA “Vectomēni Arto”, reģistrācijas Nr.44103111809, ar nosolīto augstāko zemes nomas maksu gadā 376,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma zemes vienības “Sūnas”, Ēveles pagasts, Valmieras novads, PIRMO MUTISKO NOMAS tiesību izsoli

 1. Izsoles objekts – nekustamā īpašuma “Sūnas”, Ēveles pagasts, Valmieras novads, kadastra Nr. 9454 007 0023, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9454 007 0183, 2,2 ha platībā, turpmāk tekstā – izsoles objekts, kas tiek izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
  1. 1. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam tiek noteikta 176,00 EUR (viens simts septiņdesmit seši eiro, 00 centi).
  1. 2. Izsoles solis izsoles objektam – EUR 50,00.
 2. Nomas objektu izmantošanas mērķis – lauku zemju teritorija, lauksaimniecības zeme.
 3. Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
 4. Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 5. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2023.gada 6.marta plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Valmieras novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2023.gada 6.martam plkst.17.00. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.
 6. Izsole notiks 2023.gada 8.martā plkst.11.00 Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības telpās Raiņa iela 3, Rūjienā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
 7. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumu punktu 6.nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Valmieras novada pašvaldības mājas lapā www.valmierasnovads.lv).
 8. Nomas līguma projekts pielikumā.
 9. Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Burtnieku apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālists Ints Kļaviņš, tālrunis +371 22016115, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: