Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas “Naukšēnu muiža” nomas tiesību izsoli

paziņojums

PAPILDINĀTS 10.03.2023.

IZSOLE NOSLĒGUSIES

Nekustamā īpašuma “Naukšēnu muiža”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 9672 006 0336, platība 4,24 ha, 08.03.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir SIA “A.D.”, reģistrācijas Nr.44103025530, ar nosolīto augstāko zemes nomas maksu gadā 1100,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas “Naukšēnu muiža”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, PIRMO MUTISKO NOMAS tiesību izsoli

 1. Izsoles objekts – nekustamā īpašuma “Naukšēnu muiža”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9672 006 0336 daļa 4,24 ha platībā. Izsoles objekts tiek izsolīts pirmā atklātā mutiskā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
  1. 1. Izsoles objekta nomas tiesību izsoles sākumcena vienam gadam tiek noteikta 300 EUR;
  1. 2. Izsoles solis Izsoles objektam – EUR 50,00.
 2. Izsoles objekta izmantošanas mērķis – lauksaimniecība.
 3. Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
 4. Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 5. Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR apmērā.
 6. Nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2023.gada 6.marta plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Naukšēnu apvienības pārvaldē “Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, vai nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.
 7. Izsole notiks 2023.gada 8.martā plkst.11.30, Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienībā, Raiņa ielā 3, Rūjienā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu līdz 2023.gada 6.marta plkst.17.00, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
 8. Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Naukšēnu apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālists Didzis Čākurs, tālrunis +371 29293630, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: