Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā ēkas, telpu daļas un zemes pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli

Papildināts 23.02.2024. Izsole noslēgusies

Nomas tiesību izsoles rezultāts: Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, daļas, kas sastāv no saldētavas ēkas, kadastra apzīmējums 9601 013 1811 023, ēkas adrese Kalēju iela 2, Valmiera, Valmieras novads, daļas, telpu platība 1401,05 m2 un ar ēkas ekspluatāciju piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 9601 013 0090, daļas 3330 m2 platībā, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa 1580 m2 platībā (turpmāk – Izsoles objekts), pirmā rakstiskā nomas tiesību izsole ir noslēgusies. 21.02.2024. apstiprināts Izsoles objekts rakstiskas nomas tiesību izsoles uzvarētājs SIA “AIMASA”, reģistrācijas Nr.44103032138, ar nosolīto augstāko Izsoles objekta nomas maksu mēnesī 183,99 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.


Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, ēkas, kadastra apzīmējums 9601 013 1811 023, telpu daļas un zemes pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli.

Izsoles objekts – nekustamais īpašums – investīciju objekts – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 013 1811, daļa, kas sastāv no saldētavas ēkas, kadastra apzīmējums 9601 013 1811 023, adrese Kalēju iela 2, Valmiera, Valmieras novads, daļas, telpu platība 1401,05 m2 un ar ēkas ekspluatāciju piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 9601 013 0090, daļas 3330 m2 platībā, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa 1580 m2 platībā.

  • Izsoles objekta nomas maksa vienam mēnesim (nomas izsoles sākumcena) noteikta 153,99 euro bez PVN.
  • Izsoles solis objektam – 30,00 euro.
  • Izsoles objekta izmantošanas mērķis – komercdarbības veikšana
  • Izsoles objekta nomas termiņš – 10 (desmit) gadi.
  • Izsoles veids – pirmā rakstiskā nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
  • Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā drošības nauda 200,00 euro apmērā.

Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2024. gada 12. februārim plkst. 17.00:

  1. personīgi nododot Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00; vai
  2. nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 12.02.2024. plkst. 17.00).

Izsole notiek 2024. gada 15. februārī plkst. 10.55,Valmieras novada pašvaldības admoinistrācijas ēkā,Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, Komisijai tās sēdē atverot pretendentu iesniegtos rakstiskos pieteikumus.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 25618630, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit: