Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Klubs” daļas “Vanagu ūdens tornis” Valmiermuižā zemes daļas un ūdens torņa būves nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 26.05.2023

IZSOLE NOSLĒGUSIES

Nekustamā īpašuma “Klubs”, Valmieras pagasts, Valmieras novads (kadastra Nr.9690 009 0076) sastāvā esošā “Vanagu ūdens tornis”, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads, ūdens torņa būves ar kadastra apzīmējumu 9690 009 0076 006, un tai pieguļošās zemes daļas 240 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 9690 009 0176, 24.05.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir SIA “TeleTower”, reģistrācijas Nr.40103257495, ar nosolīto augstāko nekustamā īpašuma nomas maksu mēnesī 160,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma – “Klubs”, Valmieras pagasts, Valmieras novads, (kadastra Nr.9690 009 0076), daļas ar nosaukumu “Vanagu ūdens tornis”, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads, zemes daļas un ūdens torņa būves PIRMO MUTISKO NOMAS TIESĪBU IZSOLI.

 1. Izsoles objekts – “Klubs”, Valmieras pagasts, Valmieras novads (kadastra Nr.9690 009 0076) sastāvā esošā “Vanagu ūdens tornis”, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads, ūdens torņa būve ar kadastra apzīmējumu 9690 009 0076 006 un tai pieguļošā zemes daļa 240m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 9690 009 0176. Izsoles objekts tiek izsolīts pirmā atklātā mutiskā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
  1.1. Izsoles objekta nomas tiesību izsoles sākumcena vienam mēnesim tiek noteikta 150 EUR;
  1.2. Izsoles solis Izsoles objektam – EUR 10,00.
 2. Izsoles objekta izmantošanas mērķis – komunikāciju sakaru aparatūras uzstādīšana.
 3. Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
 4. Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 5. Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 182,00 EUR apmērā.
 6. Nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2023.gada 22.maijam plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Burtnieku apvienības pārvaldē Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Valmieras novads, vai nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.
 7. Izsole notiks 2023.gada 24.maijā plkst.10.00, Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu līdz 2023.gada 22.maijam plkst.17.00, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
 8. Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Burtnieku apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālists Jānis Rodziņš, tālrunis +371 22113119, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: