Vaidavā veido infrastruktūru deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai

Vaidavā turpina veidot infrastruktūru deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai

2015. gadā Labklājības ministrija, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, uzsāka deinstitucionalizācijas procesu, ko plānots pabeigt 2023. gadā. Deinstitucionalizācija ir pakalpojumu sistēmas izveide, lai veicinātu personu ar invaliditāti patstāvīgu un neatkarīgu dzīvi, kā arī aktīvu līdzdalību sabiedriskajos procesos.

Deinstitucionalizācijas procesā izveidotā infrastruktūra un pakalpojumi sniegs nepieciešamo atbalstu, lai personām būtu iespēja dzīvot ģimeniska vidē, ko sniegtu grupu dzīvokļa pakalpojums, vai mājās, nevis ilgstošās aprūpes institūcijās. Izveidotā pakalpojumu infrastruktūra būs būtisks atbalsts tām ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, un kuriem nepieciešami specifiski rehabilitācijas pakalpojumi bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

2018. gada 26. aprīlī Kocēnu novada dome pieņēma lēmumu piedalīties projektā “Vidzeme iekļauj” un parakstīt sadarbības līgumu ar Vidzemes plānošanas reģionu un Labklājības ministriju.

Vērtējot piemērotāko atrašanās vietu projektu īstenošanai, tika pieņemts lēmums atbalstīt un rūpēties par Ziemeļvidzemes pamatskolas, kas apvieno bijušās Vaidavas un Dauguļu speciālās internātskolas, audzēkņu integrāciju sabiedrībā pēc skolas absolvēšanas, pietuvinot viņu dzīves apstākļus sabiedrībā pieņemtajām normām, iespējas iemācīties būt patstāvīgiem un dzīvot cieņpilnu dzīvi apkārtējā sabiedrībā. Būtiski priekšnoteikumi izvēlei īstenot projektu un izveidot infrastruktūru Vaidavā bija vairākas ēkas, kas līdz šim bija mazapdzīvotas, piemēram, ēka Skolas ielā 1.

2019. gada 1. jūlijā Kocēnu novada dome noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā” ieviešanu.

Projekta ietvaros plānots izveidot:

  • grupu dzīvokļus, kas nodrošinātu dzīves vietu 14 personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • sociālas rehabilitācijas un atbalsta centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kurās paredzētas telpas fizioterapijai, mūzikas, mākslas terapijai un audioterapijai, sāls istaba un sensorā istaba;
  • dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Specializētās darbnīcas plānots īstenot, sadarbojoties ar uzņēmējiem, kuri būtu ieinteresēti dot darbu personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā” (projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/007) tiek realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta kopējie izdevumi ir 949 550,06 eiro, no tiem ERAF finansējums 467 713,56 eiro, valsts budžeta finansējums 82 560,14 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 18 252,12 EUR, pašvaldības finansējums 381 024,24 EUR.