Uzsākta lokālplānojuma izstrāde, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), nekustamā īpašuma “Industriālais parks” daļai

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada),  izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novadā, daļai

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 23.02.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.78 (protokols Nr.3, 16.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novadā, daļai, lai grozītu Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada)”, ar kuru ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novadā, ar kadastra Nr.9662 002 0772, daļai – sastāvā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9662 002 0613 un 9662 002 0614, kā arī ietverot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0598.Lasīt vairāk