Uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0180 Valmiermuižā

Detālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0180, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0180, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu

Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0180, Valmiermuižā, Valmieras pag., Valmieras nov. (turpmāk arī – Zemes vienība), kas ietilpst nekustamā īpašuma “Raukups”, Valmieras pag., Valmieras nov., kadastra Nr.9690 008 0180 sastāvā, īpašnieces /Vārds, Uzvārds/, personas kods /personas kods/ (turpmāk – detālplānojuma izstrādes ierosinātājs), 11.11.2022. iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4.1.8.3/22/8940), kurā lūgts lemt par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Zemes vienībai, ar mērķi to sadalīt jaunās savrupmāju apbūves zemes vienībās, kuru piekļuves nodrošināšanai plānots veidot Draudzības ielas turpinājumu, un paredzēt plānotajai apbūvei atbilstošu inženiertehniskās apgādes nodrošinājumu. Iesniegumam pievienota Zemes vienības plānotā sadalījuma skice.