Uzsāk komplektēt Valmieras novada pirmsskolas izglītības iestāžu grupas jaunajam mācību gadam

Valmieras novada pašvaldība no 2024. gada 1. marta līdz 20. augustam pakāpeniski uzsākusi grupu komplektāciju un vietu piešķiršanu novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2024./2025. mācību gadam. Šajā periodā bērnu vecākiem secīgi tiek izsūtītas izziņas par vietas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādē uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai uz e-adresi, ja tāda ir izveidota. Ja iesniegumā nebija norādīta e-pasta adrese un nav izveidota e-adrese, tad izziņa par vietas piešķiršanu tiek nosūtīta uz bērna vecāka (iesniedzēja) deklarēto adresi.

Valmieras novadā ir 16 pašvaldības dibinātas pirmsskolas izglītības iestādes (PII), 7 vispārējās izglītības iestādes un 1 speciālā izglītības iestāde, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Pašvaldība nodrošina vietu izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei Valmieras novada bērniem, sasniedzot 1,5 gada vecumu līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai, kārtībā, kā to paredz saistošie noteikumi Nr. 27 “Par bērnu reģistrāciju un uzņemšanas kārtību Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma”. 

Secība, kādā tiek piešķirta vieta izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu

Ņemot vērā bērna dzimšanas gadu, pieteikumā norādīto mācību gadu, kurā paredzēts uzsākt mācības izglītības iestādē, un viena no vecākiem un bērna deklarēto dzīvesvietas adresi, ievēro šādu secību vietas piešķiršanai.

Valmieras pilsētas pirmsskolas iestādēs:

 • Valmieras pilsētā deklarētie bērni;
 • Valmieras novadā deklarētie bērni;
 • ārpus Valmieras novada deklarētie bērni.

Valmiermuižas PII “Burtiņš”: 

 • Valmieras pagastā deklarētie bērni; 
 • Burtnieku pagastā deklarētie bērni;
 • Valmieras novadā deklarētie bērni;
 • ārpus Valmieras novada deklarētie bērni.

Pārējās pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu: 

 • attiecīgajā Valmieras novada apvienībā deklarētie bērni;
 • Valmieras novadā deklarētie bērni;
 • ārpus Valmieras novada deklarētie bērni.

Tiesības tikt uzņemtam iestādē ārpus kārtas ir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērniem, ja vecāks pašvaldībā iesniedz izziņu no darbvietas.

Reģistrā bērni ārpus kārtas tiek reģistrēti šādā secībā, ja bērna un vismaz viena vecāka dzīvesvietas adrese ir deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā un vecāki pieteikumā izdara atzīmi par:

 • vecāks ir pedagogs izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu (pamatdarbā);
 • bērns nodots ārpusģimenes aprūpē (aizbildniecībā vai audžuģimenē);
 • dvīņi vai vairāki vienās dzemdībās dzimuši bērni;
 • statuss “brālis/ māsa”, kurš mācās attiecīgajā izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

2023./2024. mācību gadā Valmieras novada pirmsskolas izglītības iestādēs mācās 2862 bērni. Obligātā pirmsskolas izglītība no 5 gadu vecuma līdz skolas gaitu uzsākšanai tiek nodrošināta visiem šī vecuma bērniem. Rinda vietas piešķiršanai pašvaldības izglītības iestādēs Valmieras pilsētā galvenokārt ir izveidojusies ar 2022. gadā un  2023. gadā dzimušajiem bērniem. 

Sākot grupu komplektāciju un vietu piešķiršanu nākamajam mācību gadam, no 2024. gada 2.aprīļa tiek veikta pārreģistrācija visiem tiem bērniem, kuriem netika nodrošināta pirmskolas izglītības iestāde 2023./2024. mācību gadā. Šī procesa rezultātā var mainīties rindas kārtas numuri, jo visi pieteikumi tiek attiecīgi sakārtoti iepriekšminētajā secībā.

Valmieras novada pašvaldībā ir vienots reģistrs, kurā bērna reģistrācija uzņemšanai izglītības iestādēs tiek sistematizēta pa sadaļām. Vecākiem jāņem vērā, ka viens bērns var būt rindā uz vairākām iestādēm atbilstoši iesniegumā noteiktajām prioritātēm (norāda vismaz trīs iestādes) – līdz ar to, piešķirot vietu, mainās rinda vismaz uz trīs iestādēm. Tomēr, veicot izmaiņas reģistrā, stingri tiek ievērota noteiktā secība, kā arī nosacījumi par reģistrēšanu rindā ārpus kārtas. 

Biežākie iemesli, kādēļ mācību gada laikā PII var rasties brīvas vietas: 

 • ģimene maina dzīves vietu un atsakās no vietas PII;
 • vecāki lemj par izglītības iestādes maiņu; 
 • vecāki lemj par citu izglītības un uzraudzības veidu. 

Ja mācību gada laikā atbrīvojas vieta, Valmieras novada Izglītības pārvaldes speciālists pirmsskolas izglītības rindas jautājumos secīgi rindas kārtībā vecākam piešķir vietu, izsniedzot izziņu, kā to paredz saistošie noteikumi. 

Pašvaldības atbalsts:

 • novada pašvaldība sniedz atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (auklei) – juridiskai vai fiziskai personai, piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu bērnam, kurš sasniedzis 1,5 gadu vecumu un pašvaldības noteiktajā kārtībā ir reģistrēts iesniegums uzņemšanai izglītības iestādei;
 • Valmieras novada pašvaldība līdzfinansē arī pirmsskolas, vispārējās vai speciālās izglītības programmu apguvi privātās izglītības iestādēs, kas atrodas Valmieras novadā un programmu apguvi īsteno klātienes formā.

Vecāku ievērībai

Par bērna pieteikšanu vietai Valmieras novada pirmsskolā interesēties:

 • ārpus Valmieras deklarētajiem novada iedzīvotājiem primāri dzīvesvietai tuvākajos Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros vai apvienību pārvaldēs;
 • Valmierā deklarētajiem – Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, 103. kab., tālr. 64210697, .
 • portālā Latvija.lv, kā e-adreses lietotājam tiešsaistē aizpildot un nosūtot uz Valmieras novada Izglītības pārvaldes e-adresi speciālo pieteikuma e-formu, kas ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu;
 • nosūtot uz e-pastu elektroniski parakstītu aizpildītu iesniegumu.

Plašāka informācija par bērna uzņemšanu Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas iestādēs, tajā skaitā rinda un iesniegums bērna uzņemšanai, pieejama šeit.

Jautājumu gadījumā par pirmsskolas rindu aicinām sazināties ar vecāko klientu konsultanti, zvanot pa tālr. 64210697.