Tikšanās ar iedzīvotājiem Naukšēnu apvienībā

Tikšanās ar iedzīvotājiem Naukšēnu apvienībā

6. martā norisinājās Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes speciālistu un vietējās rīcības grupas biedrības “No Salacas līdz Rūjai” pārstāves tikšanās ar Naukšēnu apvienības iedzīvotājiem Koņu pagasta bibliotēkā un Naukšēnu vīna darītavā.

Dzīves kvalitātes un dzīvesvides uzlabošanā būtiska ir gan vietējo iedzīvotāju iesaistīšanās un līdzdarbošanās, gan cieša un laba sadarbība ar pašvaldību un vietējām nevalstiskajām organizācijām. Valmieras novada pašvaldība 2023. gadā turpinās pilnveidot līdzdalības iespējas un sadarbību ar novada iedzīvotājiem. Lai iepazīstinātu ar 2023. gadā plānotajām novada iedzīvotāju līdzdalības iespējām, pašvaldības speciālisti informēja par Iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu, Līdzdalības budžeta projektu konkursu, akciju “Valmieras novada viedais ciems”, kā arī plānoto Valmieras novada iedzīvotāju padomju veidošanu.

Savukārt biedrības “No Salacas līdz Rūjai” pārstāve Daiga Siliņa informēja par iespējām piesaistīt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER projektu finansējumu laika periodā no 2023. līdz 2027. gadam. Gatavojoties jaunā plānošanas perioda sabiedrības virzītas vietējās stratēģijas izstrādei, vietējām rīcības grupām ir svarīgi uzzināt teritorijas iedzīvotāju viedokli par nepieciešamajiem uzlabojumiem un pakalpojumiem dažādās jomās, sporta un kultūras pasākumu pieejamību, kā arī uzņēmējdarbības atbalstam paredzamajiem finanšu resursiem. Iedvesmojoši bija Valmieras novada teritorijā iepriekš realizēto projektu piemēri.

Kā jau katrā tikšanās vietā arī Ķoņos un Naukšēnos iedzīvotāji tika aicināti novērtēt savas dzīvesvietas pozitīvos un negatīvos aspektus, kā arī piedāvāt risinājumus dzīvesvides uzlabošanai.

Spītējot sniegputenim, Ķoņos uz tikšanos bija ieradušies deviņi iedzīvotāji. Kā pozitīvo vairāki iedzīvotāji atzīmēja Koņu bibliotēkas pastāvēšanu, kas ir palikusi par pašvaldības pakalpojumu “pēdējo bastionu” pagastā, kur iespējams arī satikties un organizēt dažādus pasākumus. Iedzīvotāji uzsvēra kultūras dzīves un tradīciju nozīmi, kā galvenos izceļot Ķoņu kalna svētkus un “Baltijas ceļa” gadadienu atzīmēšanas pasākumus.

Iedzīvotāji pauda bažas par to, vai optimizācijas rezultātā tiks saglabāta Ķoņu bibliotēka un, kas varētu notikt ar seno zirgupasta stacijas ēku, ja tā netiks apsaimniekota. Izskanēja arī viedokļi, ka lielajā novadā varētu izzust vietējās tradīcijas, ka netiek ņemtas vērā mazo attālo pagastu iedzīvotāju vajadzības un pašvaldībā ir smagnējs birokrātiskais aparāts, tādēļ aktuālie jautājumi tiek risināti lēnāk, nekā pirms administratīvi teritoriālās reformas. Ir pasliktinājusies iedzīvotāju, jo sevišķi senioru informētība par notiekošo pagastā, zaudējot vietējo informatīvo izdevumu. Aktuāla problēma ir māju nosaukumu zīmju atjaunošana. Daudzviet tās ir nolietojušās, tādēļ operatīvajiem dienestiem rodas problēmas atrast ceļu, lai varētu sniegt palīdzību ārkārtas situācijās. Starp attīstību kavējošiem faktoriem tika minēti cilvēkresursu trūkums, finansējuma nepietiekamība, atrašanās nomalē un lielais attālums līdz novada centram, sliktā stāvoklī esošie ceļi, kā arī valsts politika, kas veicina lauku depopulāciju. Sekas tam ir arī iedzīvotāju pesimisms, inertums un nevēlēšanās iesaistīties ar savām iniciatīvām problēmu risināšanā.

Kā attīstības potenciālu veicinoši faktori tika minēti daba un vides tīrība, Ķoņu kalns un citi tūrisma objekti, kā arī tuvu esošā Igaunija, kas nodrošina tūristu plūsmu arī uz Ķoņu pagastu. Tādēļ nepieciešams uzlabot ceļu tīklu, kas savieno ar kaimiņvalsti. Klātesošo diskusijā izskanēja tēze, ka vietas attīstību var nodrošināt caur radošumu. Par galveno kopienas centru sanāksmes dalībnieki vienbalsīgi atzina zirgupasta stacijas ēku, kurā viņi vēlas saglabāt bibliotēku, pašvaldības pakalpojumu centru un tautas namu, gan arī ierīkot tajā tūrisma informācijas punktu, kā arī attīstīt šo kā vietu, kur apgūt dažādas amatniecības prasmes un citas iemaņas un rīkot dažādus pasākumus, tostarp mājražotāju, amatnieku un zemnieku tirdziņus. Tiem, kuri nevar ierasties uz bibliotēku, grāmatas varētu piegādāt grāmatu busiņš. Jādomā arī par Ķoņu skolas ēkas pilnvērtīgu izmantošanu.

Pašvaldības speciālisti uzsvēra, tikšanās ar iedzīvotājiem mērķis ir apkopot informāciju, lai rastu risinājumus, kā saglabāt lauku teritoriju dzīvotspēju. Arī pašvaldības un LEADER programmas pasākumi ir radīti ar mērķi sniegt atbalstu lauku iedzīvotājiem, tostarp novada attālākajās vietās.

Sniegputenim pieņemoties spēkā, Naukšēnos uz tikšanos bija ieradušies vien divi iedzīvotāji. Sarunā ar pašvaldības un biedrības “No Salacas līdz Rūjai” pārstāvjiem atklājās galvenās problēmas, kas ir aktuālas vietējai kopienai. Izglītības jomā iedzīvotāji ir bažīgi par Naukšēnu vidusskolas nākotni un izglītības pieejamību kopumā Valmieras novada ziemeļu daļā. Pašvaldības speciālisti informēja, Naukšēnu vidusskola tiks reorganizēta par pamatskolu, vienlaikus stiprinot Rūjienas vidusskolu, kas nodrošinās kvalitatīvas vidējās izglītības pieejamību tuvākās apkārtnes jauniešiem. Aktuāla problēma Naukšēnos ir bērnudārza pakalpojuma pieejamība. Pašvaldība apzinās problēmu, tādēļ tiek risināts jautājums par jaunu telpu ierīkošanu bērnudārza vajadzībām Naukšēnu vidusskolas ēkā.

Tāpat kā Koņos, arī Naukšēnos iedzīvotāji bija kritiski par ceļu slikto stāvokli pagastā, tostarp tika pārrunāta arī iespēja iegūt pašvaldības atbalstu Piksāru baznīcas jumta atjaunošanai.

Kā vienu no galvenajiem jautājumus iedzīvotāji minēji Naukšēnu muižas nākotni. Viņuprāt, tai ir jākļūst par galveno piesaistes objektu Naukšēnos gan tūristiem, gan vietējiem iedzīvotājiem. Tika rosināts izcirst ceļmalā augošos kokus, lai atbrīvotu skatu uz muižu no ceļa puses, dodot iespēju tūristiem pamanīt skaisto ēku un mudinot viņus piestāt Naukšēnos. Iedzīvotāji mudināja pašvaldību atrast muižai labu nomnieku, kurš tajā ierīkotu viesnīcu un restorānu, kā arī rīkotu kvalitatīvus kultūras pasākumus, kas piesaista apmeklētājus un dod iespēju nopelnīt vietējiem uzņēmējiem. Kā labais piemērs tika minēts Naukšēnu brūža svētki, uz kuriem ierodas daudz apmeklētāju. Iedzīvotāji ir gandarīti par sakopto vidi un nesen īstenoto ceļa apgaismojuma projektu Naukšēnos.

Pašvaldības pārstāvji aicina iedzīvotājus būt saprotošiem, jo Valmieras novada pašvaldībai nav iespējams uzreiz atrisināt visus problēmjautājumus, tāpēc aicina sazināties ar pašvaldību par sasāpējušiem jautājumiem – ar apvienības pārvaldi vai nozares speciālistiem pašvaldības Centrālajā pārvaldē.

Pateicamies aktīvajiem iedzīvotājiem, kuri velta savu laiku, lai kopīgi ar pašvaldību diskutētu par savas teritorijas attīstību, jo savstarpējais dialogs ir svarīgs.
Aicinām sekot līdzi sanāksmju grafikam ar iedzīvotājiem šeit.