Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas nosacījumi Valmieras novada teritorijā

vizualis

9. septembrī spēkā stājās saistošie noteikumi “Valmieras novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”, kas paredz kārtību, kādā kopjama pašvaldības administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās būves pilsētu un ciemu teritorijās. Nekustamā īpašuma īpašniekiem vai to tiesiskajiem valdītājiem ir pienākums kopt un uzturēt arī nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas (gājēju ietves un zālājus līdz brauktuves malai, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas).

Valmieras novada iedzīvotāji un nekustamo īpašumu apsaimniekotāji aicināti rūpēties par novada teritorijas sakoptību – pļaujot zālājus, uzturot labā tehniskā un vizuālā stāvoklī savā īpašumā esošas būves. Ziemas sezonā – rūpēties, lai sniegs un ledus netraucē gājēju un autobraucēju mobilitāti.

Zālāju pļaušana

Noteikumi paredz, ka zālāji jāpļauj regulāri, nepieļaujot zālāja garumu virs 30 cm, nožogotās teritorijās – virs 40 cm. Savukārt īpašumam piegulošajai teritorijai zālājs jāpļauj no zemes vienības robežas 3 metru platumā līdz brauktuves malai (neieskaitot ietvi un veloceliņus, ja tie atrodas piegulošajā teritorijā). Ja nepieciešams pļaut lielāku attālumu nekā trīs metrus, tad šīs daļas nopļaušanu iespējams lūgt nodrošināt Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei.

Par teritoriju Valmierā var sazināties Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu speciālistu (teritorijas uzturēšana), bet par pārējā novada teritorijām jāsazinās ar attiecīgās pilsētas vai pagasta saimniecības vadītāju vai īpašuma apsaimniekošanas speciālistu. Kontakti pieejami šeit.

Ietvju kopšana

Iedzīvotājiem jānodrošina arī īpašumam piegulošajā teritorijā esošo ietvju tīrīšana. Valmieras novada pašvaldība pilsētās un ciemos nodrošina centrālo ielu un ietvju attīrīšanu, piemēram, no sniega un ledus, kā arī no smiltīm pēc ziemas sezonas. Tomēr arī nekustamo īpašumu saimnieki ir atbildīgi par ietvju tīrību, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietās. Īpaši svarīgi tas ir ziemas sezonā, lai gājējiem būtu droši pārvietoties laikā, kad ietves apledo, un tās klāj sniega sega.

Pareiza ietvju kopšana ziemā:

 • ja uz ietves ir sniegs, to vispirms nepieciešams notīrīt līdz cietajam segumam;
 • regulāri nokaisīt ar pretslīdes materiāliem – smiltīm vai smilts un sāls maisījumu;
 • aizliegts kaisīt ar nepiemērotiem materiāliem – izdedžiem, dubļiem, pelniem, melnzemi;
 • ja pēc intensīvas snigšanas sniega biezums uz ietves pārsniedz 5 cm, tad to tīrīs mehanizēti un darbus organizēs Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde.

Pareiza sniega un ledus novietošana:

 • valnī gar ielas vai ietves malu;
 • ielu krustojumos sniega valnī starp brauktuvi un gājēju ietvi attīra joslu vismaz 1 m platumā;
 • aizliegts veidot sniega krāvumus uz lietus ūdens uztvērēju aku restēm un arī apstādījumiem;
 • ja iela un brauktuve ir šaurāka par 5 m, tad sniega valni var iestumt grāvī;
 • sniegu no ietvēm un brauktuvei piegulošajām zaļajām zonām nedrīkst novietot uz brauktuves!

Būvju uzturēšana

Savukārt par ēku (būvju) uzturēšanu atbild tās īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai zemes vienības īpašnieks, ja ēkas (būves) īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav zināms, izpildot šādas prasības:

 • nodrošina nedrošu būvju konstrukciju sakārtošanu, konservāciju vai nojaukšanu, lai novērstu konstrukciju nokrišanu, apgāšanos vai sabrukšanu;
 • nodrošina logu stiklojumu un durvju (vārtu) esamību vai aizdara logus un ieejas durvis ar vienveidīgiem materiāliem atbilstoši būvju arhitektoniskajam stilam neapdzīvotās, saimnieciskai darbībai neizmantotās būvēs, kā arī būvēs nepabeigtas būvniecības stadijā, lai novērstu tajās nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos;
 • nepieļauj būvju apdares materiālu plaisāšanu, nodrupšanu, koroziju, satrupēšanu, eroziju;
 • nodrošina būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju savlaicīgu atjaunošanu un krāsošanu atbilstoši būves arhitektoniskajam stilam un pilsētvides ainavai;
 • novērš krūmu, koku un sūnu augšanu uz būvju konstrukcijām un arhitektoniskajiem elementiem.

Visu gadu publiskām būvēm nodrošina arī skatlogu, durvju un fasāžu tīrību.

Ziemas sezonā svarīgi atcerēties, ka arī nedzīvojamiem namiem un viendzīvokļa mājam nepieciešams veikt sniega un lāsteku notīrīšanu no jumtiem u.c. konstrukcijām, lai netiktu apdraudēta gājēju drošība vai netiktu sabojāti, piemēram, pie ēkas novietotie transportlīdzekļi. Tīrot sniegu un lāstekas no jumta, jānorobežo bīstamā (darbu) zona.

Pašvaldības atbalsts

Jaunie noteikumi paredz arī pašvaldības atbalsta sniegšanu personām, kurām ir pamatotas grūtības veikt piegulošo teritoriju kopšanu. No pienākuma veikt piegulošo teritoriju kopšanu var atbrīvot viendzīvokļa māju īpašnieku, ja mājā netiek veikta saimnieciskā darbība un īpašnieks ir:

 • vienatnē dzīvojoša pensionēšanās vecumu sasniegusi persona, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
 • pensionēšanās vecumu sasniegusi persona, kura dzīvo kopā ar citu pensionēšanās vecumu sasniegušu personu vai personām, un kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
 • vienatnē dzīvojoša persona ar I vai II invaliditātes grupu;
 • persona ar I vai II invaliditātes grupu, kura dzīvo kopā ar pensionēšanās vecumu sasniegušu personu (personām) vai personu (personām) ar I vai II invaliditātes grupu.

Lai saņemtu atvieglojumus, personai jāvēršas Valmieras novada pašvaldībā vai attiecīgajā apvienības pārvaldē ar iesniegumu.

Persona, kuras nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas platība ir lielāka par pusi no nekustamā īpašuma platības, vai teritorijas daļa ir nopļaujama tikai izmantojot speciālu tehniku un specifisku aprīkojumu (nogāzes vai tās apstādījumu nobrukuma risks), var saņemt pašvaldības palīdzību piegulošās teritorijas kopšanā (zālāja nopļaušana), vēršoties ar iesniegumu pašvaldībā.

Ar saistošajiem noteikumiem “Valmieras novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” var iepazīties tīmekļvietnē likumi.lv

Teritorijas kopšana rudenī

Rudens ir ne tikai ražas novākšanas laiks, bet arī laiks, kad sakopjam savu teritoriju. Lai atbalstītu iedzīvotājus, ik gadu pašvaldība organizē rudens lapu savākšanas akciju. 

Lai samazinātu izvedamo atkritumu apjomu, pašvaldība aicina iedzīvotājus izvērtēt iespējas savos īpašumos piemērotās vietās kompostēt gan rudens lapas, gan dārza atkritumus visa gada garumā. Pareizi sagatavota komposta rezultātā tiek iegūts substrāts dārza augsnes auglības uzlabošanai, kas vēlāk ir ļoti noderīgs dārza iekopšanai jaunajā sezonā. Tomēr pirms komposta kaudzes izveidošanas jāpārliecinās, ka tā netraucēs kaimiņam un būs ierīkota atbilstoši teritorijas plānojumam!

Saistošie noteikumi Nr. 51 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā” paredz to, ka novada teritorijā lapas nedrīkst dedzināt, tāpēc pašvaldība aicina izmantot iespēju bez maksas nodot lapas vai veidot to kompostu savos īpašumos! Jāpiebilst, ka arī uz mežu vest lapas un citus dārza atkritumus, arī kritušos ābolus nav atļauts! Plašāk par teritoriju kopšanu rudenī var uzzināt šeit.

Informēt par nesakoptiem īpašumiem un par bīstamām vietām uz ielu un ceļu brauktuves vai citur publiskās vietās var, zvanot pa bezmaksas tālruni 8484 Operatīvajam informācijas centram.