Iedzīvotāju aptauja

23.05.2022.

Valmieras novada iedzīvotāji pirmo reizi vērtē jaunizveidotās pašvaldības darbu

Sabiedrības iesaistei ir nozīmīga loma pašvaldības nozaru attīstības procesā, ar mērķi pieņemt lēmumus atbilstošisabiedrībasvajadzībām un savlaicīgi izskaidrot tos, lai tie būtu saprotami novada iedzīvotājiem, uz kuriem lēmumi attieksies.

Veicot iedzīvotāju aptaujas, pašvaldībai ir iespēja vairāk uzzināt par iedzīvotāju prioritātēm, tā veicinot novada teritorijas līdzsvarotāku attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par novadā paveikto 2021. gadā un lai veicinātu Valmieras novada iedzīvotāju līdzdalību dažādu norišu plānošanā, Valmieras novada pašvaldība aicināja piedalīties aptaujā, kas norisinājās no 2022. gada 28. februāra līdz 27. martam.

Valmieras novada pašvaldība iedzīvotāju aktivitāti, iesaistoties Valmieras novada pašvaldības pirmo 6 mēnešu darba analīzē un novērtēšanā, vērtē kā ļoti zemu, ņemot vērā, ka aptaujas anketas bija pieejamas gan elektroniski, gan nodrukātas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kas tiek izplatīts katrā novada mājsaimniecībā. Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti, nākotnē pašvaldība plāno veidot tematiskas un īsas aptaujas, kā arī meklēt jaunus veidus iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanai. Kopumā aptaujā piedalījās 228 respondenti vecumā no 26 līdz 60+ gadiem, no kuriem 129 jeb 56 % ir Valmieras pilsētas iedzīvotāji, savukārt, nedaudz mazāk no pārējām novada pilsētām un pagastiem. Aptaujā piedalījušies iedzīvotāji, kuri pārstāv dažādas iedzīvotāju grupas. 77 % aptaujāto norādījuši, ka ir apmierināti ar dzīvi Valmieras novadā.

No aptaujas dalībniekiem saņemti ieteikumi, ka ir nepieciešams uzlabot ielu un ceļu stāvokli, ko iedzīvotāji līdz ar teritoriju labiekārtošanas vajadzībām vērtē, kā nozīmīgāko kvalitatīvas dzīves vides veidotāju. Izvērtējot Valmierā pieejamos saimnieciskos pakalpojumus, dominē vērtējums “labi”. Lielākais skaits aptaujas dalībnieku snieguši atzinīgu novērtējumu par centralizēto ūdensapgādi un kanalizāciju (85 % jeb 109 no sniegtajām atbildēm ir “ļoti labi” un “labi” novērtējumi), publisko teritoriju apgaismojumu (84 % jeb 107 augsti novērtējumi) un atkritumu šķirošanas pakalpojuma pieejamību (83 % jeb 106 augsti novērtējumi). Savukārt, salīdzinoši vairāk “viduvēji” un “slikti” novērtētas šādas jomas: ielu, ietvju un pašvaldības ceļu uzturēšana un remonti.

Savukārt, otra būtiskākā nozare, kura iedzīvotājiem ir svarīga, ir sociālā joma, tādēļ sociālā pakalpojuma saņemšana lokāli ir viens no būtiskākajiem faktoriem ikdienā. Arī skolēnu bezmaksas ēdināšana, transporta nodrošinājums un atbalsts ģimenēm. Aptaujātie kā būtisku uzskata arī dzīvojamā fonda palielināšanu. Iedzīvotāju skatījumā viena no lielākām Valmieras novada vērtībām ir daba, tās saglabāšana un dzīvesvides pievilcība.

Tāpat iedzīvotājiem būtiskas nozares ir arī kultūra, izglītība, veselības aprūpe, drošība, savstarpējā komunikācija ar pašvaldību gan Valmierā, gan lokāli – pagastu teritorijās. Izglītības jomā visaugstāk iedzīvotāji novērtē vispārējās, interešu un pirmsskolas izglītības piedāvājumu. Iedzīvotāji visaugstāk ir novērtējuši sporta un aktīvās atpūtas, veselīga dzīvesveida popularizēšanas un kultūras pasākumu piedāvājumu, novada tēla veidošanu un klientu apkalpošanas darbu. Iedzīvotāju skatījumā trīs prioritāri veicamie darbi Valmieras novadā ir: 1. ielu un ceļu infrastruktūras un seguma uzlabošana un uzturēšana, 2. dažādu teritoriju un pilsētvides infrastruktūras labiekārtošana (t.sk., bērnu rotaļu laukumi, Gaujas promenāde Valmierā, Valmieras tirgus u.c.), 3. dzīvesvietas pieejamības uzlabošana.

Lielākoties iedzīvotāji par aktualitātēm novadā un pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem informāciju saņem pašvaldības informatīvajā izdevumā, pašvaldības mājaslapā un Facebook. Lai gan 80% aptaujāto ir norādījuši, ka informāciju par pašvaldību saņem, izmantojot viedtālruņus, informatīvo izdevumu iedzīvotāji labprāt lasa drukātā veidā. 42% iedzīvotāji nav gatavi pāriet uz informatīvā izdevuma lasīšanu digitāli, pat, ja ir tāda iespēja.

Jauno informatīvā izdevuma formātu (krāsains, žurnāla tipa atvērums A4 izmērā, 32 lpp.) 45 % vērtē atzinīgi – “labi”, “ļoti labi” (27 %). 72 % aptaujāto informatīvā izdevuma saturu vērtē “labi“ un “ļoti labi“. Saziņai ar pašvaldību iedzīvotāji izmanto arī zvanu pa tālruni (57 %), saziņu pa e-pastu (47 %) un klātienes tikšanos (39 %). Izvērtējot Valmieras novada pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem, puse no anketas dalībniekiem to atzinuši par “labu” (50 %), tam seko vērtējumi “viduvēji” (27 %) un “ļoti labi” (10 %).

Lai uzlabotu pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem, respondenti visbiežāk iesaka pilnveidot komunikāciju, piemēram, organizējot tikšanās ar iedzīvotājiem. Arī pašvaldība atzīst, ka tikšanās ar iedzīvotājiem ir vislabākā un efektīvākā savstarpējās saziņas forma, līdz ar to ir atsākušās iedzīvotāju tikšanās. Pirmā iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Baiku, apvienību vadītājiem un citiem pašvaldības darbiniekiem jau ir notikusi Mazsalacā, drīzumā notiks Sedā, un tādas ir plānotas vēl citur novadā.

Aptaujātie iedzīvotāji atzīst, ka pēc Administratīvi teritoriālās reformas Valmieras novada pašvaldība veicina sakārtotu un attīstītu dzīves un uzņēmējdarbības vidi. Aptaujātie atzinuši, ka vislielākā Valmieras novada vērtība ir dabas saglabāšana. Dzīvesvides pievilcību aptaujātie novērtējuši kā “labu“ (57 %) un “ļoti labu“ (29 %), “viduvēji“ (13 %). Šobrīd, kad turpinās Valmieras novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, novada iedzīvotāju līdzdalība un saņemtie priekšlikumi ir ļoti būtiski Valmieras novada attīstības ilgtermiņa plānošanai.

Plašāk ar iedzīvotāju aptaujas rezultātiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” – “Iedzīvotāju aptauja”.

APTAUJAS REZULTĀTI