Vidzeme iekļauj

Vidzeme iekļauj

Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/003

Projekta iesniedzējs:Vidzemes plānošanas reģions
Projekta sadarbības partneri:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:līdz 2023. gada 31. decembrim.
Projekta kopējās izmaksas:Projekta “Vidzeme iekļauj” kopējās izmaksas ir 10 775 249,00 EUR, tai skaitā 85% (9 158 961,65 EUR) līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds
Projekta mērķis:Palielināt Vidzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē.
Projekta galvenās aktivitātes:– tiks izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
– tiks izstrādāts reģiona deinstitucionalizācijas plāns;
– tiks izstrādāti VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru reorganizācijas plāni;
– tiks nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
– Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi;
– Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi;
– tiks apmācīti speciālisti;
– tiks organizēti izglītojoši informatīvi pasākumi, lai mudinātu sabiedrību kļūt līdzatbildīgiem un zinošiem.
Publicitāte:Projekts “Vidzeme iekļauj”
Projekta “Vidzeme iekļauj” sadarbības partneri no valsts sociālās aprūpes centriem turpina iepazīt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus
“Vidzeme iekļauj” integrējošās nometnes arī šovasar priecējušas bērnus un viņu ģimenes
Vidzemes bērnu aprūpes centru darbinieki papildina zināšanas par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma nodrošināšanu