Vidzeme iekļauj

Vidzeme iekļauj

Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/003

Projekta iesniedzējs:Vidzemes plānošanas reģions
Projekta sadarbības partneri:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:līdz 2023. gada 31. decembrim.
Projekta kopējās izmaksas:Projekta “Vidzeme iekļauj” kopējās izmaksas ir 11 579 801,00  EUR, tai skaitā 85% (9 842 830,85 EUR) līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds
Projekta mērķis:Palielināt Vidzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē.
Projekta galvenās aktivitātes:– tiks izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
– tiks izstrādāts reģiona deinstitucionalizācijas plāns;
– tiks izstrādāti VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru reorganizācijas plāni;
– tiks nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
– Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi;
– Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi;
– tiks apmācīti speciālisti;
– tiks organizēti izglītojoši informatīvi pasākumi, lai mudinātu sabiedrību kļūt līdzatbildīgiem un zinošiem.
Publicitāte:Projekts “Vidzeme iekļauj”
Projekta “Vidzeme iekļauj” sadarbības partneri no valsts sociālās aprūpes centriem turpina iepazīt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus
“Vidzeme iekļauj” integrējošās nometnes arī šovasar priecējušas bērnus un viņu ģimenes
Vidzemes bērnu aprūpes centru darbinieki papildina zināšanas par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma nodrošināšanu
Jaunizveidotā “Vidzeme iekļauj” vadības grupa analizē deinstitucionalizācijas procesa īstenošanu pašvaldībās
08.03.2023. Dzīvesstāsts par pāreju no sociālās aprūpes iestādes uz patstāvīgāku dzīvi grupu dzīvoklī
03.05.2023. “Vīru brokastis” Vidzemē vēl nebijušā pasākumā pulcē sociālā darba speciālistus vīriešus
04.07.2023. Vidzemes sociālo pakalpojumu sniedzēji papildina zināšanas Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā
14.03.2023. Vidzemes iekļaujošajā nedēļā atzīmēs dažādību, vienlīdzību un sapratni
04.10.2023. Projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros atbalstu pašvaldībām sociālo pakalpojumu izmaksu segšanai sniegs līdz novembra sākumam
09.10.2023. Iekļaujošā nedēļa – paliekoša aktivitāte iedzīvotāju izpratnes veicināšanai.
09.11.2023. Bērnu vecāki interesējas par sociālo pakalpojumu saturu un apjomu turpmāk