Pašvaldības pakalpojumu centra Valmieras ielā 13, Rencēnos energoefektivitātes paaugstināšana

Pašvaldības pakalpojumu centra Valmieras ielā 13, Rencēnos energoefektivitātes paaugstināšana

Eiropas reģionālais attīstības fonds

Projektu līdzfinansē REACT – EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Finansēšanas avots:Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķis “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākums “Energoefektivitātes
paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”
Projekta nosaukums:Pašvaldības pakalpojumu centra Valmieras ielā 13, Rencēnos energoefektivitātes paaugstināšana
Īstenošanas laiks:2022. gada jūlijs – 2023. gada novembris
Projekta kopējās izmaksas:Projekta attiecināmās izmaksas 170 702,87 EUR
ERAF finansējums 145 097,44 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums 20 164,28 EUR
Valsts budžeta finansējums 5441,15 EUR
Projekta mērķis:Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldības ēkā Valmieras ielā 13, Rencēnos un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.
Projekta aktivitātes:1. Būvdarbu veikšana;
2. Būvuzraudzība;
3. Autoruzraudzība;
4. Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
Projekta rezultāti:Projekta rezultātā tiks veikta pašvaldības ēkas Valmieras ielā 13, Rencēnos pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana.
Projekta publicitāte:23.03.2023. Uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi pašvaldības pakalpojumu centra ēkai Rencēnos
11.12.2023. Tuvojas noslēgumam pašvaldības pakalpojumu centra Rencēnos energoefektivitātes paaugstināšana
18.12.2023. Tuvojas noslēgumam pašvaldības pakalpojumu centra Rencēnos energoefektivitātes paaugstināšana (informatīvais izdevums)