Izmēģinājumprojekts “Atbalsta sniegšana bezpajumtniekiem”

Izmēģinājumprojekts “Atbalsta sniegšana bezpajumtniekiem”

Sabiedrības integrācijas fonds, ESF

Izmēģinājumprojekts “Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem” tiek īstenots Eiropas Savienības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4.pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” projekta “Dažādības veicināšana” (Nr.9.1.4.4./16/I/001) ietvaros.

Izmēģinājumprojekta nosaukums:“Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem”
projekta “Dažādības veicināšana” (Nr.9.1.4.4./16/I/001) ietvaros
Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta īstenošanas termiņš:01.08.2022. – 15.12.2023.
Atbalsta pasākumu īstenošanas laiks:01.09.2022. – 30.08.2023.
Finansējums:Projekta kopējās izmaksas – 650 000 EUR, tajā skaitā Valmieras novada pašvaldībai piešķirtais finansējums līdz 60 00 EUR (lai nodrošinātu atbalsta pasākumu sniegšanu līdz 20 mērķa grupas personām)
Projekta mērķis:Atbalsta pasākumu mērķis ir palīdzēt mērķa grupas personām izkļūt no bezpajumtniecībai raksturīgo problēmu loka, veicinot personu spēju saglabāt dzīvesvietu un sociālo prasmju apgūšanu.
Projekta aktivitātes un darbības mērķa sasniegšanai:* Atbalsta pasākumi izmēģinājumprojekta ietvaros Valmieras novadā tiks nodrošināti līdz 20 bezpajumptniekiem (mērķa grupas personām).

* Mājokļa pieejamība mērķa grupas personām tiek nodrošināta Atbalsta pasākumu īstenošanas laikā – no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. augustam.

* Izmēģinājumprojekta ietvaros piešķirto kompensāciju primāri izmanto aktuālo ar mājokļa labiekārtošanu (t.i., remonta darbu veikšanu, mēbeļu un citu sadzīves priekšmetu iegādes, apdrošināšanas u.tml.) saistīto izdevumu segšanai, un, ja nepieciešams, citu ar mājokļa nodrošināšanu saistīto izdevumu segšanai.

* Izmēģinājumprojekta ietvaros tiek meklēti jauni, kompleksi un vienlaikus katras personas individuālajām vajadzībām pielāgoti risinājumi, kas sniegtu bezpajumtniekiem tādu atbalstu, kas motivē un nodrošina iespējas saskarsmes un dzīves prasmju attīstībai, atkarību mazināšanai, nodarbinātības veicināšanai, mājokļa saglabāšanai u.c.

* Tiek veikta mērķa grupas – personu, kuras pakļautas sociālās atstumtības riskam – bezpajumtnieki – specifisko vajadzību identificēšana un analīze, t.sk. tiks ņemta vērā ārvalstu (piemēram, Somijas, Polijas, Lietuvas un Igaunijas) labā prakse un pieredze.

* Balstoties uz bezpajumtnieku identificētajām vajadzībām, tiek izstrādāts atbalsta pakalpojuma apraksts un pilotēta atbalsta pasākumu nodrošināšana (no 12 līdz 15 mēnešiem) bezpajumtniekiem, piemēram, speciālistu konsultācijas (sociālā darbinieka, psihiatra, narkologa, jurista u.c.), sociālo prasmju atjaunošanas konsultācijas un psihologa konsultācijas, veselības uzlabošanas un higiēnas pasākumi, informatīvi izglītojoši pasākumi, kā arī mājokļa pieejamības nodrošināšana u.c.
Projekta sasniedzamie rezultāti:Projekta ietvaros līdz 2023.gada beigām plānots bezpajumtniekiem nodrošinot plašāku, individuālajām vajadzībām pielāgotu atbalstu, t.sk. mājokļa nodrošināšanu, kā arī paaugstinot bezpajumtnieku vēlmi un iespēju socializēties, mazināt ilgstošas bezpajumtniecības risku.
Publicitāte: