Izmēģinājumprojekts “Atbalsta sniegšana bezpajumtniekiem”

Izmēģinājumprojekts “Atbalsta sniegšana bezpajumtniekiem”

Sabiedrības integrācijas fonds, ESF

Izmēģinājumprojekts “Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem” tiek īstenots Eiropas Savienības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4.pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” projekta “Dažādības veicināšana” (Nr.9.1.4.4./16/I/001) ietvaros.

Izmēģinājumprojekta nosaukums:“Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem”
projekta “Dažādības veicināšana” (Nr.9.1.4.4./16/I/001) ietvaros
Vairāk par kopējo projektu “Dažādības veicināšana”:https://www.sif.gov.lv/lv/projekts/dazadibas-veicinasana
Projektu īsteno:Sabiedrības integrācijas fonds
Projekta sadarbības partneri:Izmēģinājumprojekts atbalsta pasākumu sniegšanai bezpajumtniekiem tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām (Rīgas, Liepājas un Valmieras valstspilsētu pašvaldības).
Projekta īstenošanas termiņš:01.08.2022. – 15.12.2023.
Atbalsta pasākumu īstenošanas laiks:01.09.2022. – 30.08.2023.
Projekta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums:Projekta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 8 675 552 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 7 374 219 euro un valsts budžeta finansējums – 1 301 333 euro.
Izmēģinājumprojekta finansējums:Izmēģinājumprojekta kopējās izmaksas – 650 000 EUR, tajā skaitā Valmieras novada pašvaldībai piešķirtais finansējums līdz 60 000 EUR (lai nodrošinātu atbalsta pasākumu sniegšanu līdz 20 mērķa grupas personām).
Projekta mērķis:Veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošu sabiedrību.
Projekta aktivitātes un darbības mērķa sasniegšanai:* Atbalsta pasākumi izmēģinājumprojekta ietvaros Valmieras novadā tiks nodrošināti līdz 20 bezpajumptniekiem (mērķa grupas personām).

* Mājokļa pieejamība mērķa grupas personām tiek nodrošināta Atbalsta pasākumu īstenošanas laikā – no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. augustam.

* Izmēģinājumprojekta ietvaros piešķirto kompensāciju primāri izmanto aktuālo ar mājokļa labiekārtošanu (t.i., remonta darbu veikšanu, mēbeļu un citu sadzīves priekšmetu iegādes, apdrošināšanas u.tml.) saistīto izdevumu segšanai, un, ja nepieciešams, citu ar mājokļa nodrošināšanu saistīto izdevumu segšanai.

* Izmēģinājumprojekta ietvaros tiek meklēti jauni, kompleksi un vienlaikus katras personas individuālajām vajadzībām pielāgoti risinājumi, kas sniegtu bezpajumtniekiem tādu atbalstu, kas motivē un nodrošina iespējas saskarsmes un dzīves prasmju attīstībai, atkarību mazināšanai, nodarbinātības veicināšanai, mājokļa saglabāšanai u.c.

* Tiek veikta mērķa grupas – personu, kuras pakļautas sociālās atstumtības riskam – bezpajumtnieki – specifisko vajadzību identificēšana un analīze, t.sk. tiks ņemta vērā ārvalstu (piemēram, Somijas, Polijas, Lietuvas un Igaunijas) labā prakse un pieredze.

* Balstoties uz bezpajumtnieku identificētajām vajadzībām, tiek izstrādāts atbalsta pakalpojuma apraksts un pilotēta atbalsta pasākumu nodrošināšana (no 12 līdz 15 mēnešiem) bezpajumtniekiem, piemēram, speciālistu konsultācijas (sociālā darbinieka, psihiatra, narkologa, jurista u.c.), sociālo prasmju atjaunošanas konsultācijas un psihologa konsultācijas, veselības uzlabošanas un higiēnas pasākumi, informatīvi izglītojoši pasākumi, kā arī mājokļa pieejamības nodrošināšana u.c.
Projekta sasniedzamie rezultāti: Projekta ietvaros līdz 2023.gada beigām plānots bezpajumtniekiem nodrošinot plašāku, individuālajām vajadzībām pielāgotu atbalstu, t.sk. mājokļa nodrošināšanu, kā arī paaugstinot bezpajumtnieku vēlmi un iespēju socializēties, mazināt ilgstošas bezpajumtniecības risku.
Projekta kontaktpersona Valmierā:Solvita Rumba, Valmieras novada pašvaldības Sociālā darba nodaļas vadītāja
Tālrunis: 27891673, e-pasts:
Publicitāte:24.08.2022. Valmierā sāk īstenot izmēģinājumprojektu par bezpajumtnieku atgriešanu sabiedrībā (www.valmierasnovads.lv)