Valmierā sāk īstenot izmēģinājumprojektu par bezpajumtnieku atgriešanu sabiedrībā

Valmierā sāk īstenot izmēģinājumprojektu par bezpajumtnieku atgriešanu sabiedrībā

Augustā Eiropas Savienības fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr.9.1.4.4./16/I/001) ietvaros Valmierā uzsākts īstenot Sabiedrības Integrācijas fonda (SIF) pilotprojektu “Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem”.

Izmēģinājumprojekta mērķis ir mazināt bezpajumtniecības problēmu, mēģinot atgriezt sabiedrībā bezpajumtniekus, kā arī veicināt šo sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošu sabiedrību.

Īstenojot izmēģinājumprojektu, paredzēts izveidot un testēt pakalpojumu vispirms Liepājā, Rīgā un Valmierā, izmantojot “mājoklis vispirms” pieeju, kā arī ieviešot katras personas individuālajām vajadzībām pielāgotus risinājumus – sniedzot bezpajumtniekiem gan mājokli, gan tādu atbalstu, kas motivē un nodrošina iespējas saskarsmes un dzīves prasmju attīstībai, atkarību mazināšanai un nodarbinātības veicināšanai.

Lai mazinātu ar bezpajumtniecību saistītās problēmas, izmēģinājumprojekta ietvaros tiks meklēti jauni, kompleksi un vienlaikus katras personas individuālajām vajadzībām pielāgoti risinājumi, kas sniegtu bezpajumtniekiem tādu atbalstu, kas motivē un nodrošina iespējas saskarsmes un dzīves prasmju attīstībai, atkarību mazināšanai, nodarbinātības veicināšanai, mājokļa saglabāšanai u.c. Izmēģinājumrojekta ietvaros tiks veikta mērķa grupas – personu, kuras pakļautas sociālās atstumtības riskam – bezpajumtnieki – specifisko vajadzību identificēšana un analīze, t.sk. tiks ņemta vērā ārvalstu (piemēram, Somijas, Polijas, Lietuvas un Igaunijas) labā prakse un pieredze.

Lai nodrošinātu atbalsta pasākumu sniegšanu līdz 20 mērķa grupas personām, Eiropas Sociālā fonda piešķirto finansējumu līdz 60 000 eiro apmērā Valmieras novada pašvaldība primāri izmantos aktuālo ar mājokļa labiekārtošanu saistīto izdevumu segšanai. Mājokļa pieejamība mērķa grupas personām tiek nodrošināta atbalsta pasākumu īstenošanas laikā – no 2022. gada 1.septembra līdz 2023. gada 30. augustam.

Balstoties uz bezpajumtnieku identificētajām vajadzībām, tiek izstrādāts atbalsta pakalpojuma apraksts, kurus nodrošinās pakalpojuma sniedzēji “Latvijas Samariešu apvienība” – speciālistu, psihologa un sociālo prasmju atjaunošanas konsultācijas, veselības uzlabošanas un higiēnas pasākumi, informatīvi izglītojoši pasākumi, kā arī mājokļa pieejamības nodrošināšana.

“Mājoklis vispirms” pieeja ir plaši atbalstīta programma ASV, Kanādā un Eiropā, kuras laikā atbalsta pakalpojumi tiek organizēti vienlaicīgi ar dzīvokļa nodrošināšanu, proti, bezpajumtnieki uzsāk patstāvīgu dzīvi savā mājoklī uzreiz pēc iestāšanās programmā. Apkopotie dati citās valstīs liecina, ka programma kopumā ir ekonomiski efektīvāka kā ierastā pieeja, kurā personām līdz mājvietas piešķiršanas brīdim ir jāiziet noteikti rehabilitācijas un motivācijas programmas soļi.

SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce norāda, ka bezpajumtniecība ir visredzamākais un galējais nabadzības un atstumtības apliecinājums Latvijā.

“Būtiska ir mājokļa problēma, nereti bezpajumtniekiem nav derīgi personu apliecinoši dokumenti vai vispār nav piešķirts personas kods, plaši izplatīta alkohola atkarības problēma. Tāpat bezpajumtniekiem bieži ir raksturīgas zemas saskarsmes prasmes, kas saistītas ar šķiršanos vai konfliktiem ģimenē, kā arī svarīgu attiecību trūkums dzīvē. Lai cilvēkiem sniegtu atbalstu un palīdzētu atkal iekļauties sabiedrībā, meklēsim jaunus un kompleksus risinājumus, pārņemot arī citu valstu pieredzi, kur šis jautājums ir aktuāls un tiek risināts ar labiem rezultātiem – Zviedrijas, Vācijas, Somijas labo praksi,”

skaidro Zaiga Pūce.

Izmēģinājumprojektu “Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem” plānots īstenot līdz 2023. gada beigām. Pēc izmēģinājumprojekta beigām tā ieviešanas rekomendācijas būs pieejamas arī citām Latvijas pašvaldībām. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Sabiedrības Integrācijas fondu (SIF) un ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Projekta kopējais finansējums ir 650 000 eiro, tajā skaitā Valmieras pašvaldībai piešķirtais finansējums – līdz 60 000 eiro, lai nodrošinātu atbalsta pasākumu sniegšanu līdz 20 mērķa grupas personām.

SIF un ESF logo ansamblis