Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Burtnieka ezera pļavas”

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Burtnieka ezera pļavas”

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
ProgrammaValsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogramma 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnija “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitāte “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”
Projekta indikatīvais īstenošanas laiks:2023. gada 1. augusts – 2025. gada 31. jūlijs
Projekta indikatīvās izmaksas:Kopējās izmaksas: 65 522 EUR,
t.sk. Valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” finanšu līdzekļi 49 022 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums: 16 500 EUR
Projekta mērķis:432 ha plašajam dabas liegumam “Burtnieka ezera pļavas” jau piekto gadu nav spēkā esoša dabas aizsardzības plāna (Plāns), kas kavē pārdomātu dabas resursu izmantošanu un teritorijas attīstību un nesekmē DL esošo dabas vērtību aizsargāšanu.
Projekta aktivitātes:♦ Veikti lauku darbi, izstrādāta Plāna redakcija
♦ Noorganizēta Plāna sabiedriskā apspriešana
♦ Izstrādāta Plāna galīgā redakcija
♦ Plāns iesniegts Dabas aizsardzības pārvaldē un VARAM apstiprināšanai
Rezultāti:Izstrādāts dabas lieguma “Burtnieka ezera pļavas” dabas aizsardzības plāns
Publicitāte:Izstrādā dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Burtnieka ezera pļavas” (valmierasnovads.lv)
Izstrādā dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Burtnieka ezera pļavas” (informatīvais izdevums)
Informatīva sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu dabas liegumam “Burtnieka ezera pļavas” (valmierasnovads.lv)
Izstrādā dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Burtnieka ezera pļavas” (informatīvais izdevums)
Notiks informatīva sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu dabas liegumam “Burtnieka ezera pļavas” (valmierasnovads.lv)
Uzsāk dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas liegumā “Burtnieka ezera pļavas” (ReTv sižets)