Notiks informatīva sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu dabas liegumam “Burtnieka ezera pļavas”

Burtnieka ezera pļavas

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts pēc Valmieras novada pašvaldības pasūtījuma ir uzsācis dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas liegumam “Burtnieka ezera pļavas” turpmākajiem 12 gadiem. Plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības mērķus tā, lai tiktu saglabātas attiecīgās teritorijas dabas vērtības.

Dabas liegums “Burtnieka ezera pļavas” 432 ha platībā ir izveidots 2004. gadā. Lieguma izveidošanas galvenais mērķis ir aizsargāt tādas izcilas dabas vērtības kā upju palieņu pļavas un putniem vērtīgas teritorijas. Liegums ir NATURA 2000 teritorija un iekļaujas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.

2024. gada 4. janvārī plkst. 15.00 Burtnieku Kultūras centrā, Jaunatnes ielā 15, Burtniekos tiek organizēta dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme.

Aicinām zemes īpašniekus, uzņēmējus un ikvienu interesentu apmeklēt sanāksmi, lai iepazītos ar dabas aizsardzības plāna izstrādes mērķiem, kā arī izteiktu priekšlikumus un ieceres par teritorijas apsaimniekošanas perspektīvām. Priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju varat iesniegt sanāksmē vai rakstiski līdz 3. janvārim, adresējot to Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtam Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 4 LV-1004 vai plāna izstrādes vadītājai Elmīrai Boikovai, tel. 26186712, e-pasts: .