Burtnieku Vecās kapsētas kapličas un vārtu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

Burtnieku Vecās kapsētas kapličas un vārtu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

Projekta iesniedzējs:Burtnieku novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2021. gada 1. jūlijs – 2021. gada 30. septembris
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:3280,07 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:1780,07 EUR
Projekta mērķis:Projekta īstermiņa mērķis ir veikt Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu Burtnieku Veco kapu kapliča (valsts aizsardzības Nr.6900) un Burtnieku Veco kapu vārti (valsts aizsardzības Nr.6901) arhitektoniski māksliniecisko izpēti, saskaņā ar kuru būtu konstatējamas ēku galvenās saglabājamās arhitektoniskās un mākslinieciskās vērtības, kā arī apdraudētie un remontējamie apdares un konstruktīvie elementi. Projekta ilgtermiņa mērķis ir, piesaistot pašvaldības un projektu finansējumu, atjaunot Burtnieku Veco kapu kapliču un vārtus to sākotnējā izskatā, tādējādi saglabājot un popularizējot Burtnieku kultūrvēsturisko mantojumu.
Projekta galvenās aktivitātes:Projekta īstenošanas gaitā notiks iepazīšanās ar dokumentāciju un materiāliem par Burtnieku Veco kapu kapliču un vārtiem, būvvēstures informācijas apkopošana, ēku vizuālā apsekošana, vēsturisko vērtību (izstrādājumu, apdares detaļu) inventarizācija un uzskaite, inventarizācijas rezultātu apkopošana, slēdziena sagatavošana un izpētes rezultātu publicēšana pašvaldības informācijas kanālos.
Rezultāti:Veicot abu ēku arhitektoniski māksliniecisko izpēti, tiks identificētas kultūrvēsturiskās vērtības un definētas turpmākās nepieciešamās darbības to saglabāšanai un atjaunošanai. Izpētes rezultāti tiks ņemti vērā izstrādājot ēku restaurācijas projektu un veicot restaurācijas darbus, lai saglabātu un atjaunotu tos iespējami tuvu oriģinālajam izskatam.
Publicitāte:https://www.valmierasnovads.lv/veikta-burtnieku-vecas-kapsetas-kaplicas-un-vartu-arhitektoniski-makslinieciska-izpete/