Pilnveidošanai nodota lokālplānojuma 1.0 redakcija nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos

Pilnveidošanai nodota lokālplānojuma 1.0 redakcija nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, 1.0 redakcijas pilnveidošanu

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 16.03.2023. pieņēma lēmumu Nr.108 (ārkārtas sēdes protokols Nr.4, 2.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, 1.0 redakcijas pilnveidošanu”, ar kuru pilnveidošanai nodota lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, 1.0 redakcija.

(ietverot institūciju atzinumu pārskatu, publiskās apspriešanas sanāksmes protokolu, prezentāciju)