Pieejams finansiāls atbalsts bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai (pagarināta pietiekšanās)

Līdz 30. jūlijam (ieskaitot) ir iespējams iesniegt pieteikumu konkursam, lai pretendētu uz finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai Brenguļu, Kauguru un Trikātas pagastos. Mērķgrupa ir Brenguļu, Kauguru un Trikātas pagasta bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem (ieskaitot).

Nometnes tiek organizētas ar mērķi nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi, lai veicinātu to pieejamību, tādējādi sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušās attālināta mācību procesa rezultātā, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā.

Organizatoriem vasaras nometņu saturs tematiski un mērķtiecīgi jāveido tā, lai sniegtu atbalstu bērniem un jauniešiem vairākos virzienos:

  • mācību saturā balstītu tēmu apguve, piemēram, dabas zinību, vēstures, valodu nometnes u.tml.;
  • bērnu un jauniešu spēju un talantu izkopšana interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības jomās (mākslā, mūzikā, dejā, sportā, tehniskajā jaunradē u.c.), kā arī līdzdalība Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas procesā;
  • caurviju prasmju un “soft skills” jeb komunikācijas, saskarsmes, komandas darba, līderu prasmju, problēmu risināšanas un sociāli emocionālo prasmju pilnveide;
  • bērnu un jauniešu fizisko aktivitāšu un veselīga dzīves veida paradumu veidošana.

Konkursa dokumenti: