Pieejamas telpas nomai ārstniecības pakalpojumu sniegšanai

Bastiona ēka

Valmieras novada pašvaldība izsludina mutisko nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma Bastiona ielā 24, Valmierā nedzīvojamo telpu Nr.11 un Nr.12 nomas tiesību iegūšanu.

 • Nomas objekts – nekustamā īpašuma Bastiona ielā 24, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 001 2001, ēkas ar kadastra apzīmējumu 9601 001 2001 001, divas pirmā stāva nedzīvojamas telpas Nr.11 un Nr.12 ar kopējo platību 22,7 m2, kuras nomas tiesības tiek izsolītas ceturtajā mutiskajā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – Izsole),
 • Izsoles nosacītā nomas maksa (izsoles sākuma cena) par 1 m telpas ir 6,09 EUR bez PVN mēnesī;
 • Izsoles solis – 0,10 EUR par 1 m² telpu bez PVN;
 • Papildus nomas maksai nomnieks katru mēnesi maksā Pašvaldībai par šādiem patērētiem pakalpojumiem nekustamā īpašumā: elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un kanalizāciju, atbilstoši to faktiski patērētajam apjomam, nekustamā īpašuma nodokli un pievienotās vērtības nodokli atbilstoši Latvijas Republikā noteiktai nodokļa likmei.
 • Nomas objekta nomas termiņš – 3 (trīs) gadi.
 • Nomas objekta iznomāšanas mērķis – ārstniecības pakalpojumu sniegšanas telpas (ēkas ar kadastra apzīmējumu 9601 001 2001 001 galvenais lietošanas veids – 1264 ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas).
 • Izsoles veids – nekustamā īpašuma ceturtā mutiskā nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
 • Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2024. gada 16. maijam plkst. 17.00. Pieteikumi un dokumenti klātienē iesniedzami Valmieras novada pašvaldībā Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai nosūtot pa pastu Pašvaldībai uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novads, LV-4201, vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz .

Izsole notiks 2024. gada 21. maijā plkst. 10.00 Valmieras novada pašvaldības administrācijas ēkā, pirmā stāva zālē, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā,.

Ar Nomas objektu var iepazīties klātienē, iepriekš sazinoties ar Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecāko nekustamo īpašumu speciālisti (telpu noma) Eviju Stračinsku, tālrunis +371 25618630, e-pasts:  un vienojoties par apskates laiku.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

 1. Izsoles noteikumi
 2. Nekustamā īpašuma nomas līguma projekts
 3. Telpu plāns
 4. Pieteikums dalībai nomas tiesību izsolē

Telpas atrodas 1. stāvā (119. kabinets), veikts kosmētiskais remonts.

Informācija par Valmieras novada pašvaldības organizētajām izsolēm tiek publicēta sadaļā “Izsoles”: https://www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/informacija/izsoles/