Paziņojums par nomas tiesību izsoli zemes vienībai 2,2 ha platībā Ēveles pagastā

Papildināts 23.02.2024. Izsole noslēgusies

Nomas tiesību izsoles rezultāts: Nekustamā īpašuma “bez adreses”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9454 007 0290, ar kopējo platību 2,2 ha (turpmāk – Izsoles objekts), 21.02.2024. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir SIA Vectomēni Arto”, reģistrācijas Nr.44103111809, ar nosolīto augstāko Izsoles objekta zemes nomas maksu gadā 200,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.


Izsoles objekts – nekustamā īpašuma “Bez adreses”, Ēveles pagasts, Valmieras novads, kadastra Nr. 9454 007 0404, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9454 007 0290, 2,2 ha platībā, turpmāk tekstā – izsoles objekts, kas tiek izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).

  • Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam tiek noteikta 180,00 EUR (viens simts astoņdesmit euro, 00 centi).
  • Izsoles solis izsoles objektam – EUR 20,00 (divdesmit euro, nulle centi).
  • Nomas objektu izmantošanas mērķis – lauku zemju teritorija, lauksaimniecības zeme.
  • Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
  • Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  • Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentam jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR (piecdesmit euro, nulle centi) apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2024. gada 19. februārim plkst. 17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Pašvaldības Burtnieku apvienības pārvaldē, Jāņa Vintēna ielā 7, Burtnieki, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, vai nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu:  , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2024. gada 21. februārī plkst. 10.40 Valmieras novada pašvaldības telpās, adrese Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Burtnieku apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dace Brizauska, tālrunis +371 27330021, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: