Papildināts. Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zemgaļi”, Vilpulkas pagastā sastāvā esošās zemes vienības pirmo mutisko nomas tiesību izsoli

30.10.2023. Par nekustamā īpašuma “Zemgaļi”, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9694 002 0137 PIRMĀS MUTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU:

Nekustamā īpašuma “Zemgaļi”, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējums 9694 002 0137, kopējā platība 1,00 ha, 25.10.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Vilpulkas pagasta zemnieku saimniecība “VIRŠKALNI”, reģistrācijas Nr.44101037963, ar nosolīto augstāko zemes nomas maksu gadā 235 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Zemgaļi”, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības pirmo mutisko nomas tiesību izsoli.

Izsoles objekts – zemes vienība 1,00 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9694 0025 0137.
Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 75,00 EUR bez PVN.
Izsoles solis objektam – 20,00 EUR.
Nomas objekta izmantošanas veids – lauksaimniecības vajadzībām.
Nomas termiņš – seši gadi.

Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 20,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2023. gada 23. oktobra plkst. 17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Rūjienas apvienības pārvaldē Raiņa ielā 3, Rūjienā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2023. gada 25. oktobrī plkst. 10.15 Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Izsoles uzvarētājs, slēdzot ar pašvaldību zemes nomas līgumu, veic vienreizēju maksājumu 90,00 EUR apmērā, lai kompensētu pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile, tālrunis +371 64216046, e-pasts: 

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

  1. Nomas tiesību izsoles noteikumi;
  2. Zemes vienības robežu skice;
  3. Pieteikums izsolei;
  4. Zemes nomas līguma projekts.