Paziņojums par nekustamā īpašuma “Krokusi”, Brenguļu pagastā sastāvā esošās zemes vienības daļas nomas tiesību izsoli

Papildināts 23.02.2024. Izsole noslēgusies

Nomas tiesību izsoles rezultāts: Nekustamā īpašuma “Krokusi”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 003 0291, daļas ar kopējo platību 4,57 ha (turpmāk – Izsoles objekts), 21.02.2024. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Valmieras rajona Brenguļu pagasta zemnieku saimniecība “ABULLĀČI 2”, reģistrācijas Nr.44101022351, ar nosolīto augstāko Izsoles objekta zemes nomas maksu gadā 420,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Krokusi”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 9646 003 0291, daļas pirmo mutisko nomas tiesību izsoli.

  • Izsoles objekts – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 003 0291 daļa, 4,57 ha platībā.
  • Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 370,00 EUR bez PVN.
  • Izsoles solis objektam – 50,00 EUR.
  • Izsoles objekta izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība /kods 0101/
  • Izsoles objekta nomas termiņš – 6 (seš)i gadi.
  • Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  • Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2024. gada 19. februārim plkst. 17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā vai Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldē “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Valmieras novads vai nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu:  , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2024. gada 21. februārī plkst. 10.20 Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu līdz 2024.gada 19.ferbruārim plkst. 17.00, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Vita Laure, tālr. 64233423, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: