Paziņojums par nekustamā īpašuma “Korals”, Mazsalacas pagastā nomas tiesību izsoli

Papildināts 22.01.2024. Izsole noslēgusies.

Par nekustamā īpašuma “Korals”, Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9631 004 0036 pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātu.

Nekustamā īpašuma “Korals”, Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9631 004 0036, ar kopējo platību 5,36 ha,  17.01.2024. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir SIA “LAUKSALACA”, reģistrācijas Nr.44103002576, ar nosolīto augstāko zemes nomas maksu gadā 1900,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.


Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Korals”, Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 9631 004 0036, pirmo mutisko nomas tiesību izsoli.

Izsoles objekts – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9631 004 0036, 5,36 ha platībā.
Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 430,00 EUR bez PVN. Izsoles solis objektam – 20,00 EUR.
Izsoles objekta izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība /kods0101/
Izsoles objekta nomas termiņš – seši gadi.
Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 20,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2024. gada 15. janvārim plkst. 17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Mazsalacas apvienības pārvaldē Pērnavas iela 4, Mazsalacā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu  , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2024. gada 17. janvārī plkst. 10.30 Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu līdz 2023. gada 15. janvārim plkst. 17.00, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Izsoles uzvarētājs, slēdzot ar pašvaldību zemes nomas līgumu, veic vienreizēju maksājumu 90,00 EUR apmērā, lai kompensētu pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Mazsalacas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dace Stepanova, tālr. 64207845, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

  1. Nomas tiesību izsoles noteikumi                             
  2. Izsoles objekta robežu skice
  3. Pieteikums izsolei
  4. Zemes nomas līguma projekts