Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), nekustamajam īpašumam Rūpniecības ielā 44, Valmierā, Valmieras novadā izstrādes uzsākšanu

Valmieras novada pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 20.02.2024. ir pieņēmusi lēmumu Nr.93 (protokols Nr.2, 69.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rūpniecības ielā 44, Valmierā, Valmieras novadā, lai grozītu Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada)”, ar kuru ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Rūpniecības ielā 44, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 011 2703, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9601 011 2703 (turpmāk – Zemes vienība).