Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam, nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, apstiprināšanu

Lokālplānojums

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.11.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.610 (protokols Nr.19, 4.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam, nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināts lokālplānojums, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam, nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, un apstiprināti Pašvaldības saistošie noteikumi Nr.108 “Lokālplānojuma, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Plašāka informācija šeit.