Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā

Valmieras novada pašvaldības izsoles

Valmieras novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības domes 26.05.2022. sēdes lēmumu Nr. 367 (protokols Nr. 11, 51.§) ir uzsākta lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017. gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, izstrāde.

Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017. gada) zemes vienībai noteikto funkcionālo zonu no Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzD3) uz Jauktas centra apbūves teritoriju, izvērtējot iespējamos teritorijas izmantošanas veidus un nosakot detalizētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotāja Dace Elbrete, tālrunis: +371 27334425, e-pasts: .

Ar Valmieras novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017. gada) var iepazīties, kā arī sekot līdzi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas pasākumiem, iespējams pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība”, kā arī Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā – Ģeoportālā https://geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Hipersaite ar lokālplānojuma unikālo identifikatoru uz Ģeoportālu pieejama šeit.