Paziņojums par elektronisko izsoli īpašumam Dārza iela 7, Strenčos

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli īpašumam Dārza iela 7, Strenčos, Valmieras novadā, kadastra numurs 94717 001 2507, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9417 001 2507 1761 m2 platībā, un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9417 001 2507 001, 9417 001 2507 002, 9417 001 2507 003.

Sākumcena – 3500.00 EUR, solis – 75.00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 350.00 EUR.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 13.02.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 14.03.2024. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 13.02.2024. plkst.13.00 līdz 04.03.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 350.00 euro (trīs simts piecdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Dārza iela 7, Strenčos izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.  Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati un izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: