Pašvaldības autoceļu, ielu un ietvju uzturēšanu veic ziemas režīmā

Valmieras novadā autoceļu uzturētāji iesaista visas pieejamās tehnikas vienības un cilvēkus, lai ar esošiem resursiem pēc iespējas operatīvāk un kvalitatīvāk sakārtotu brauktuves un nodrošinātu drošu pārvietošanos pa ietvēm. 

Autoceļu, ielu un ietvju sakārtošana pēc intensīvas snigšanas notiek prioritārā secībā – tiek sakārtoti svarīgāko un noslogotāko maršrutu autoceļi atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei. Autoceļi kvalitatīvi tiek sakārtoti, kad snigšana ir rimusies un ir iestājušies pastāvīgi laikapstākļi. Mainīgos laikapstākļos, kad vēl uz autoceļiem veidojas sniega kārta, tiek nodrošināta to caurbraucamība. 

Saskaņā ar likumu “Par autoceļiem” Latvijas teritorijā visas ielas un ceļi, pēc to nozīmes ir iedalīti: valsts, pašvaldības, komersantu un māju ceļos. Valmieras novada pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšana notiek, ņemot vērā autoceļiem un ielām noteiktās uzturēšanas klases – A, B, C, D. Ziemas sezonā pastāvīgos laikapstākļos uz A klases ielu un autoceļu brauktuvēm sniega biezums var būt viens centimetrs, bet mainīgos – seši centimetri. Uz B klases ielām un autoceļiem patstāvīgos laikapstākļos sniega kārta var būt ne vairāk kā četrus centimetrus bieza, bet mainīgos laikapstākļos – astoņus centimetrus. Savukārt uz C klases ielām un autoceļiem – ne vairāk kā 10 centimetrus pastāvīgos un 16 centimetrus mainīgos laika apstākļos. D klases ielu un ceļu brauktuves attīrīšanu no sniega jāveic vismaz divas reizes ziemas sezonā. Valmieras novada pašvaldība, izvērtējot autoceļa nozīmi iedzīvotāju mobilitātei, pēc iespējas uzturēšanas darbus veic biežāk. MK noteikumi Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” nosaka arī citas autoceļu uzturēšanas prasības. 

Par Valmieras novada pašvaldības autoceļiem un to uzturēšanas klasēm informācija pieejama tīmekļvietnes valmierasnovads.lv sadaļā “Novads”-”Ceļu apsaimniekošana” – šeit. Sadaļā pieejama arī Valmieras novada autoceļu karte (valsts un pašvaldības), kā arī karte ar Valmieras pilsētas ielām un ietvēm, kurām pašvaldības deleģētais uzņēmums (SIA “Valmieras Namsaimnieks”) veic ziemas uzturēšanas darbus.

Atbalsts Valmieras novada iedzīvotājiem piemājas ceļu attīrīšanai no sniega

Valmieras novada pašvaldība sniedz atbalstu arī piemājas ceļu attīrīšanai no sniega. Personām ar invaliditāti, vienatnē dzīvojošam vai vientuļam trūcīgam vai maznodrošinātam vecuma pensionāram un aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējam pašvaldība nodrošina atbalstu māju ceļu (piebraucamā ceļa) uzturēšanā ziemas sezonā. 2023./2024. gada ziemas sezonā pieteikums ceļa attīrīšanai no sniega jāiesniedz attiecīgajā apvienības pārvaldē. Ja pamats atbalsta saņemšanai ir mainījies, tad atbalsta saņēmējam ir par to jāpaziņo pašvaldībai. Apvienību pārvalžu kontakti pieejami šeit.

Par ietvju un ielu nobrauktuvju kopšanu ziemā

Līdz ar biezajām sniega kupenām aktualizējas ne tikai autoceļu, bet arī ietvju tīrīšana. Valmieras novada pašvaldība pilsētās (Valmiera, Mazsalaca, Rūjiena, Strenči, Seda) un ciemos  nodrošina centrālo ietvju attīrīšanu no sniega un ledus, kā arī kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem. Tomēr arī nekustamo īpašumu saimnieki ir atbildīgi par viņu īpašumiem piegulošajās teritorijās esošo ietvju un nobrauktuvju (līdz ielai vai ceļam) kopšanu, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietās. Ja ietves attīrīšanas laikā izveidojies sniega valnis pie piebraucamā ceļa vai citur un traucē gājējiem, to aicinām palīdzēt notīrīt zemes gabalu vai ēku īpašniekiem (gan fiziskām, gan juridiskām personām), lai gājējiem būtu droši pārvietoties. Plašāk par pareizu ietvju tīrīšanu var uzzināt šeit

Pašvaldība pilsētās un ciemos pēc iespējas cenšas atslogot iedzīvotāju pienākumu tīrīt ietves. Laikā, kad intensīvi snieg, resursi tiek izmantoti, lai operatīvi veiktu ziemas uzturēšanas darbus un ir laikietilpīgi attīrīt katru nobrauktuvi. Tiek samazināts braukšanas ātrums pie iebrauktuvēm mājās, lai neveidotos lielāks valnis. Ceram uz iedzīvotāju sapratni un atvainojamies par sagādātajām neērtībām! 

Par sniega tīrīšanu no jumtiem

Ziemas sezonā svarīgi atcerēties, ka arī nedzīvojamiem namiem un viendzīvokļa mājam nepieciešams veikt sniega un lāsteku notīrīšanu no jumtiem u.c. konstrukcijām, lai netiktu apdraudēta gājēju drošība vai netiktu sabojāti, piemēram, pie ēkas novietotie transportlīdzekļi. Tīrot sniegu un lāstekas no jumta, jānorobežo bīstamā (darbu) zona.

Atbalsts Valmieras novada iedzīvotājiem piegulošās teritoriju kopšanai

Izprotot, ka ne visiem ir iespējas tīrīt sava īpašuma piegulošajā teritorijā esošās ietves, paredzēts arī Valmieras novada pašvaldības atbalsts personām, kurām ir pamatotas grūtības veikt piegulošo teritoriju kopšanu. No pienākuma veikt piegulošo teritoriju kopšanu var atbrīvot viendzīvokļa māju īpašnieku, ja mājā netiek veikta saimnieciskā darbība un īpašnieks ir:

  • vienatnē dzīvojoša pensionēšanās vecumu sasniegusi persona, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
  • pensionēšanās vecumu sasniegusi persona, kura dzīvo kopā ar citu pensionēšanās vecumu sasniegušu personu vai personām, un kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
  • vienatnē dzīvojoša persona ar I vai II invaliditātes grupu;
  • persona ar I vai II invaliditātes grupu, kura dzīvo kopā ar pensionēšanās vecumu sasniegušu personu (personām) vai personu (personām) ar I vai II invaliditātes grupu.

Lai saņemtu atvieglojumus, personai jāvēršas Valmieras novada pašvaldībā vai attiecīgajā apvienības pārvaldē ar iesniegumu. Lēmums par personas atbrīvošanu no pienākuma veikt piegulošo teritoriju kopšanu ir spēkā ne ilgāk kā 12 mēnešus. Ja zuduši apstākļi, kas bija par pamatu atvieglojuma saņemšanai, vai iestājies cits īpašuma tiesību pārņēmējs, atvieglojuma saņēmējam trīs darba dienu laikā par to jāpaziņo pašvaldībai.

Sižets par ielu un ietvju kopšanu Valmieras pilsētā 2023./2024. gada sezonā

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem: