Novads / Ceļu apsaimniekošana / Ietvju kopšana

Novads

Ietvju kopšana

Nekustamā īpašuma īpašniekiem vai to tiesiskajiem valdītājiem ir pienākums nodrošināt arī īpašumam piegulošajā teritorijā esošo ietvju tīrīšanu. Valmieras novada pašvaldība pilsētās un ciemos nodrošina centrālo ielu un ietvju attīrīšanu, piemēram, no sniega un ledus, kā arī no smiltīm pēc ziemas sezonas.

Tomēr arī nekustamo īpašumu saimnieki ir atbildīgi par ietvju un ielu nobrauktuvju (līdz ielai vai ceļam) uzturēšanu un kopšanu, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietās. Īpaši svarīgi tas ir ziemas sezonā, lai gājējiem būtu droši pārvietoties laikā, kad ietves apledo, un tās klāj sniega sega.

Pareiza ietvju kopšana ziemā:

  • ja uz ietves ir sniegs, to vispirms nepieciešams notīrīt līdz cietajam segumam;
  • regulāri nokaisīt ar pretslīdes materiāliem – smiltīm vai smilts un sāls maisījumu;
  • aizliegts kaisīt ar nepiemērotiem materiāliem – izdedžiem, dubļiem, pelniem, melnzemi;
  • ja pēc intensīvas snigšanas sniega biezums uz ietves pārsniedz 5 cm, tad to tīrīs mehanizēti un darbus organizēs Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde.

Pareiza sniega un ledus novietošana:

  • valnī gar ielas vai ietves malu;
  • ielu krustojumos sniega valnī starp brauktuvi un gājēju ietvi attīra joslu vismaz 1 m platumā;
  • aizliegts veidot sniega krāvumus uz lietus ūdens uztvērēju aku restēm un arī apstādījumiem;
  • ja iela un brauktuve ir šaurāka par 5 m, tad sniega valni var iestumt grāvī;
  • sniegu no ietvēm un brauktuvei piegulošajām zaļajām zonām nedrīkst novietot uz brauktuves!

Valmieras pilsētas ielu un ietvju karte, kurā atzīmētas teritorijas, kuru kopšanu organizē Valmieras novada pašvaldība. Darbu veicējs: SIA “Valmieras Namsaimnieks”.

Par Valmieras novada pašvaldības apvienību pārvalžu teritorijām interesēties, sazinoties ar attiecīgās vietas īpašumu apsaimniekošanas speciālistu. Kontakti pieejami šeit.

Valmieras novada pašvaldība autoceļu uzturēšanas darbus veic atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli“. Savukārt Valmieras novada pilsētu (Valmieras valstspilsēta, Rūjienas, Mazsalacas, Strenču un Sedas pilsēta) ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību nosaka 2022. gada 27. janvārī Valmieras novada pašvaldības domes sēdē pieņemtie pašvaldības noteikumi “Par Valmieras novada pilsētu ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību”. Informācija par pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm pieejama šeit.

Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 93 “Valmieras novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” nosaka īpašumam piegulošu, publiskā lietošanā nodotu Pašvaldības teritoriju (gājēju ietves un zālāji līdz brauktuves malai, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas) kopšanu, kā arī pašvaldības atbalstu iedzīvotājiem.

Informēt par nesakoptiem īpašumiem un par bīstamām vietām uz ielu un ceļu brauktuves vai citur publiskās vietās var, zvanot pa bezmaksas tālruni 8484 Operatīvajam informācijas centram.