Pašvaldība / Informācija / Iznomā zemi un telpas

Pašvaldība

Iznomā zemi un telpas

27.07.2021.

Rencēnu pagastā iznomā lauksaimniecības zemi

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes nomas tiesību izsoli tai piederošā nekustamā īpašuma “Ošlejas”, Rencēnu pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemes vienībai, kuras platība 3,5 ha ar kadastra apzīmējumu 9678 002 0051. Nomas tiesību izsoles sākuma cena 287,00 EUR gadā un papildus nomas maksai likumdošanā paredzētie nodokļi.

Izsole notiks Valmieras pagasta kultūras nama telpās (1. stāva sēžu zālē), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, 2021. gada 16. augustā plkst. 10.00.

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021. gada 13. augustam plkst. 15.00, Valmieras novada pašvaldības (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti, vai dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, līdz noteiktajam termiņam – nosūtot tos uz e-pastu: [email protected]

Kontaktpersona ar izsoli saistītajos jautājumos – Vija Lāne, tālr. +37126536174, e-pasts: [email protected]

Izsoles noteikumi Izsoles noteikumu pielikumi

26.07.2021.

Ipiķu pagastā iznomā lauksaimniecības zemi

Valmieras novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par rezerves zemes fonda zemes vienību nomu, lauksaimniecības vajadzībām.

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem un nomas maksu – 1,5 % no kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 EUR/gadā. Papildus nomas maksai, nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei, un likumos noteiktos nodokļus.

Interesenti var pieteikties līdz 2021. gada 23. augustam Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā, tiek rīkota nomas tiesību izsole.

 Papildus informācija pa tālr. 64219055.

ZEMES GABALA SHĒMA KARTĒ UN PAPILDU INFORMĀCIJA


14.07.2021.

Nekustamā īpašuma “Saulstari” un “Gaismas” Vilpulkas pagastā zemes vienības nomas tiesību izsole

Iespēja pieteikties zemes nomas tiesībām uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi:

  • nekustamā īpašuma “Gaismas” Vilpulkas pagastā zemes vienībai 0.34 ha (kadastra apzīmējums 9694 002 0217)
  • nekustamā īpašuma “Saulstari” Vilpulkas pagastā zemes vienībai 1.1 ha (kadastra apzīmējums 9694 002 0125)

Valmieras novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par zemes nomu, lauksaimniecības vajadzībām, zemes vienībām – starpgabaliem, kuru statuss ir
pašvaldībai piekritīgā zeme. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem un nomas maksu – 1,5 % no kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 EUR/gadā. Papildus nomas maksai, nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei, un likumos noteiktos nodokļus. Uz starpgabala nomu noteikta pretendentu atlase, ievērojot sekojošu hierarhiju:

  1. pierobežojošās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
  2. ja nav pieteicies zemes gabala pierobežnieks, jebkurš cits pretendents.

Interesenti var pieteikties līdz 2021. gada 19. augustam Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā, tiek rīkota nomas tiesību izsole. Papildus informācija pa tālr. 64219055.

ZEMES GABALA SHĒMA KARTĒ UN PAPILDU INFORMĀCIJA

Nekustamā īpašuma “Klāvi” Vilpulkas pagastā zemes vienības nomas tiesību izsole

Iespēja pieteikties zemes nomas tiesībām uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi nekustamā īpašuma “Klāvi” Vilpulkas pagastā zemes vienībai 5.5 ha (kadastra apzīmējums 9694 005 0147)

Valmieras novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par zemi, zemes reformas pabeigšanai, zemes vienības nomu, lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem un nomas maksu – 1,5 % no kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 EUR/gadā.

Papildus nomas maksai, nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei, un likumos noteiktos nodokļus. Interesenti var pieteikties līdz 2021. gada 19. augustam Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā, tiek rīkota nomas tiesību izsole. Papildus informācija pa tālr. 64219055.

ZEMES GABALA SHĒMA KARTĒ UN PAPILDU INFORMĀCIJA

Nekustamā īpašuma “Celmlauži” Vilpulkas pagastā zemes vienības nomas tiesību izsole

Iespēja pieteikties zemes nomas tiesībām uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi nekustamā īpašuma “Celmlauži” Vilpulkas pagastā zemes vienībai 3.58 ha (kadastra apzīmējums 9694 002 0098).

Valmieras novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par zemi, zemes reformas pabeigšanai, zemes vienības nomu, lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem un nomas maksu – 1,5 % no kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 EUR/gadā. Papildus nomas maksai, nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei, un likumos noteiktos nodokļus.

Interesenti var pieteikties līdz 2021. gada 19. augustam Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā, tiek rīkota nomas tiesību izsole. Papildus informācija pa tālr. 64219055.

ZEMES GABALA SHĒMA KARTĒ UN PAPILDU INFORMĀCIJA

13.07.2021.

Nekustamā īpašuma “Māliņi” Ēveles pagastā nomas tiesību izsole

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes nomas tiesību izsoli tai piederošā nekustamā īpašuma “Māliņi” Ēveles pagastā, lauksaimniecībā izmantojamai zemes vienībai, kuras platība 3,28 ha ar kadastra apzīmējumu 9454 004 0073.

Nomas tiesību izsoles sākuma cena 229,60 EUR gadā un papildus nomas maksai likumdošanā paredzētie nodokļi.

Izsole notiks Valmieras pagasta pašvaldības ēkā (1.stāva sēžu zālē), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads, 2021.gada 30. jūlijā plkst. 10.00.

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021. gada 29. jūlijam plkst. 15.00, Valmieras novada pašvaldības (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads, jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti, vai dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, jāiesniedz elektroniski līdz noteiktajam termiņam – nosūtot tos uz e-pastu: [email protected]

Kontaktpersona ar izsoli saistītajos jautājumos – Vija Lāne,
tālr.+37126536174, e-pasts: [email protected]

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMA VEIDLAPA

NOMAS TIESĪBU LĪGUMA PROJEKTS

ZEMES GABALA SHĒMA KARTĒ

13.07.2021.

Nekustamā īpašuma “Sūrumi” Rencēnu pagastā nomas tiesību izsole

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes nomas tiesību izsoli tai piederošā nekustamā īpašuma “Sūrumi” Rencēnu pagastā, lauksaimniecībā izmantojamai zemes vienībai, kuras platība 0,244 ha ar kadastra apzīmējumu 9678 007 0090. Nomas tiesību izsoles sākuma cena 16,59 EUR gadā un papildus nomas maksai likumdošanā paredzētie nodokļi.

Izsole notiks Valmieras pagasta pašvaldības ēkā (1.stāva sēžu zālē), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads, 2021.gada 30. jūlijā plkst. 10.10.

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz gada 29.jūlijam plkst. 15.00, Valmieras novada pašvaldības (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads, jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti, vai dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, jāiesniedz elektroniski līdz noteiktajam termiņam – nosūtot tos uz e-pastu: [email protected]

Kontaktpersona ar izsoli saistītajos jautājumos – Vija Lāne,
tālr.+37126536174, e-pasts: [email protected]

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMA VEIDLAPA

NOMAS TIESĪBU LĪGUMA PROJEKTS

ZEMES GABALA SHĒMA KARTĒ

Zemes “Centrs”, Ramatā, Ramatas pag., nomas paziņojums

Valmieras novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par zemes “Centrs”, Ramatā, Ramatas pag., zemes gabala 0.01 ha platībā, nomu, saimniecības vajadzībām.

Pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Centrs”, Ramata, Ramatas pag, kopplatība 1.72 ha, kad.apz.96760050125, neapbūvētais zemesgabals 0.34 ha platībā, iznomājams lauksaimniecības vajadzībām.

Zemes gabals tiek iznomāts bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 6 (sešiem) gadiem. Nomas maksas apmērs (saskaņā ar apstiprināto cenrādi) par zemesgabala nomu ir 34.10 eiro (bez PVN) par 1 ha gadā, ar noteikumu, ka minimālā nomas maksa par zemes gabalu ir 28 eiro (bez PVN) gadā. Papildus nomas maksai, nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei, un likumos noteiktos nodokļus.

Interesenti var pieteikties līdz 2021. gada 23. jūlijam Valmieras novada pašvaldības Mazsalacas klientu apkalpošanas centrā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, iesniedzot pieteikumu.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā, tiek rīkota nomas tiesību izsole. Ja noteiktajā termiņā pieteiksies tikai viens pretendents, tad izsole netiks rīkota, bet tiks pieņemts domes lēmums par līguma slēgšanu ar vienīgo nomas tiesību pretendentu.

Papildus informācija pa tālr. 64207845.

Iznomājamā zemes vienības daļa:

Nr. p. k.Zemes vienības kadastra apzīmējumsNosaukums, adreseKopplatība (ha)Iznomājamā platība (ha)Piezīmes
1.96760050125Centrs, Ramata, Ramatas pagasts1.720.34iespējams iznomāt arī mazāku platību

Shēmas izgatavošanai izmantoti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskie dati

Nomas zemes Brenguļu, Kauguru un Trikātas pagastos

Brenguļu pagasts: 1. “Pūpoli  2-49“, kadastra Nr.9646 001 0254, platība 0.0721ha, pašvaldībai piekritīgā zeme, mazdārziņa vajadzībām; 2. “Sprīdītis 1-43“, kadastra Nr.9646 001 0394, platība 0.06ha, pašvaldībai piekritīgā zeme, mazdārziņa vajadzībām.

Kauguru pagasts: 1. “Mazdārziņi”  Mūrmuižā ir pieejami vēl daži brīvi gabali.

Trikātas pagasts: 1. ”Pļavas”, kadastra Nr. 9484 003 0334, platība 0.26ha, pašvaldībai piekritīgā zeme, izmantošanas veids – personiskā palīgsaimniecība; 2. ”Dārziņi”, kadastra Nr. 9484 003 0403, platība 0.0782ha, pašvaldībai piekritīgā zeme, izmantošanas veids – personiskā palīgsaimniecība.

22.06.2021.

Pirmā rakstiskā ēku nomas tiesību izsole nekustamajā īpašumā Rūpniecības ielā 1

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811023, telpu un zemes PIRMO RAKSTISKO NOMAS TIESĪBU IZSOLI

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam – investīciju objektam – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, kas sastāv no ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811023, daļas ar kopējo platību 5498,40 m2 un ēkas ekspluatācijai piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 96010131811 daļas 5041 m2 platībā.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2021.gada 9.jūlijam plkst.8.30:

  1. personīgi nododot Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201, pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, trešdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai
  2. nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemt līdz 09.07.2021. plkst. 8.30); vai
  3. dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, iesniedzot elektroniski līdz šajā punktā noteiktajam termiņam – nosūtot tos uz e-pastu: [email protected]

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: [email protected]