Parakstīts līgums par Eiropas Savienības līdzfinansējumu Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecībai Valmierā

Valmieras novada pašvaldība 2022. gada 14. aprīlī parakstījusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu projekta “Valmieras pilsētas Dienvidu industriālā maģistrāle – Linarda Laicena ielas savienojums ar TEN-T tīklu” īstenošanai. Projektā paredzēts pārbūvēt L. Laicena ielu, paralēli Vecajam dzelzceļam posmā no L. Laicena ielas līdz Cēsu ielai izbūvēt jaunu ielas posmu, kā arī rekonstruēt Cēsu ielu posmā no Vecā dzelzceļa līdz valsts vietējam autoceļam V 185. Projekts tiks īstenots līdz 2023.gada decembrim.

21. aprīlī norisinājās informatīva tikšanās par projekta būvniecības ieceri, kurā būvprojekta izstrādātāju – SIA “BM – projekts” pārstāvis Didzis Dāle un pašvaldības darbinieki iepazīstināja ar būvprojekta risinājumiem, kas izstrādāti, ņemot vērā būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laikā saņemtos iedzīvotāju, organizāciju un ekspertu ierosinājumus.

Būvprojekta risinājumi:

• Virzienā no autoostas rotācijas apļa L. Laicena iela tiek projektēta ar 7 metru brauktuvi un 3,10 metru platu apvienoto gājēju/velo celiņu līdz pat krustojumam ar Rūpniecības ielu. Līdz krustojumam ar Rūpniecības ielu gājēju/velo celiņam būs bruģa segums, bet tālāk līdz pat pilsētas robežai tam būs asfalta segums. No Rūpniecības ielas līdz pilsētas robežai gājēju/velo celiņš būs 3,5 metrus plats;
• Tiek nedaudz pagarināti atjaunojamie posmi Fabrikas ielā un Audēju ielā;
• L. Laicena un Rūpniecības ielas krustojumā paredzēts izbūvēt apgaismotu gājēju pāreju;
• Pamatojoties uz L. Laicena ielas 12 mājas iedzīvotājus balsojumu, iepriekš paredzētās stāvvietas pie daudzdzīvokļu mājas ielas pusē tiks aizstātas ar apstādījumiem. Savukārt tālāk Cēsu ielas virzienā paredzētā stāvvietas ielas malā iepretī garāžu kooperatīvam tiek saglabātas, paredzot iespēju ierīkot elektroautomobiļu uzlādes vietas;
• Pirms L. Laicena ielas jaunizbūvētā posma pagrieziena, kas vedīs paralēli šaursliežu dzelzceļa uzbērumam, ir paredzēta gājēju pāriešanas vieta;
• L. Laicena un Cēsu ielas krustojumā ir paredzēta gājēju pāriešanas vieta ar drošības saliņu;
• Iebraucot pilsētā pa Cēsu ielu, aiz krustojuma ar L. Laicena ielu Cēsu ielā tiks uzstādīta ceļazīme “Iebraukt aizliegts”, tādējādi Cēsu ielas posmā starp Rūpniecība ielu un L. Laicena ielu saglabāsies līdzšinējā satiksmes organizācija;
• Pēc Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona lūguma pie militārās bāzes teritorijas Cēsu ielu 54 paredzēts izveidot autostāvvietas;
• Mainīta Kauguru – Cēsu ielas krustojuma konfigurācija, kā arī labots Brūkleņu ielas un Vairogu ielas pieslēgums plānotajam rotācijas aplim krustojumā ar Cēsu ielu. Koriģēts Lodes ielas pieslēgums Cēsu ielai;
• Visā projektā precizēts izbūvējamo ielu aprīkojums un labiekārtojums atbilstoši inženierkomunikāciju izvietojumam un tehniskajām iespējām, kā arī gājēju/velo celiņa trajektorijas.

Kā informē Valmieras novada pašvaldības ceļu būvinženiere Inese Kokenberga, Dienvidu industriālās maģistrāles būvprojektu paredzēts apstiprināt Valmieras novada Būvvaldē šī gada maija beigās vai jūnija sākumā. Pēc tam nekavējoties tiks izsludināts būvdarbu iepirkums, lai būvdarbu veicējs varētu paspēt pabeigt maģistrāles izbūvi līdz 2023. gada beigām. Iecerēts, ka būvdarbi varētu sākties jau šovasar vai rudens sākumā, atkarībā no iepirkuma procedūras ilguma. Maģistrāles izbūve turpināsies arī ziemā, lai varētu iekļauties noteiktajā termiņā.

Pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu iepirkumā izraudzīto uzņēmumu būs precīzi zināma projekta realizācija gaita pa posmiem. Pašvaldība laikus informēs iedzīvotājus, zemju un ēku īpašniekus un uzņēmumus, kurus skars būvdarbi, par plānotajiem satiksmes ierobežojumiem un par to, kā tiks nodrošināta piekļuve īpašumiem.

Pašvaldība aicina starp Zvejnieku ielu un šaursliežu dzelzceļa uzbērumu esošo metāla garāžu īpašniekus tās laikus pārvietot no plānoto būvdarbu zonas.

Dienvidu industriālās maģistrāles izbūve tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L. Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai” darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2.pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā”. Projekta kopējās izmaksas – 3 462 532,65 EUR, projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 3 294 117.65 EUR, Kohēzijas fonda finansējums – 2 800 000,00 EUR.