Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā

28. martā Valmieras novada dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 121 “Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā”, kuros, salīdzinot ar līdzšinējiem Valmieras novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 16, pilnveidota ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas atļauju izsniegšanas procedūra un zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķins.

Noteikumi paredz, kādi dokumenti pievienojami iesniegumam par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu un kāda papildinformācija noteiktos gadījumos var tikt pieprasīta. Tāpat noteikts pašvaldības koeficients zaudējumu aprēķinā par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī zaudējumu piemērošanas kārtība.

Ja koku ciršana nepieciešama būvniecības ieceres īstenošanai, turpmāk atļauja koku ciršanai saņemama atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža “ noteiktajai kārtībai.

Koku ciršanas atļauja ir derīga divus gadus no tās izsniegšanas brīža. Ja koku ciršana ir saistīta ar būvniecību un būvniecībai ir izsniegta būvatļauja vai akceptēts paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte, tad Komisijas lēmums par atļauju koku nociršanai ir derīgs, kamēr ir spēkā esoša būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte.

Saistošie noteikumi nosaka:

  • kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība Ministru kabineta noteikumos par koku ciršanu ārpus meža paredzētajos gadījumos izvērtē iesniegumus atļaujas saņemšanai koku ciršanai ārpus meža un izsniedz attiecīgas atļaujas;
  • Valmieras novada pašvaldības koeficientu zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanai un samaksas kārtību;
  • sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu pirms atļaujas izsniegšanas ārpus meža zemēm augošu koku ciršanai.

Koku ciršanas atļauja pieejama Valmieras novada pašvaldības tīmekļvietnē, sadaļā “Pakalpojumi”.

Saistošie noteikumi pieejami tīmekļvietnē likumi.lv.

Saistošo noteikumu īstenošana labvēlīgi ietekmē bioloģisko daudzveidību, gaisa kvalitāti, klimatu, ainavu, kultūras un dabas mantojumu, vienlaikus mudinot nekustamo īpašumu saimniekus apzināties šo vērtību nozīmību. Savukārt kvalitatīvāka vide un ainava pozitīvi ietekmē iedzīvotāju veselību. 50 % jeb vairāk nekā 147 000 ha no Valmieras novada teritorijas aizņem mežu platības. Valmieras novadā ir apzināti vairāk nekā 900 aizsargājami koki, to starpā Eiropas gada koks Latvijā 2023. gadā Kaņepju dižozols, Rietekļa kadiķis un citi. Ik gadu tiek atklāti arvien jauni dižkoki, tos var pieteikt arī iedzīvotāji. Pieteikt jaunu dižkoku iespējams Dabas aizsardzības pārvaldes Dižkoku uzskaites rīkā.