Par 11% pieaugusi iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi Valmieras novadā

Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi novadā raksturo, kā iedzīvotāji novērtē dzīves kvalitāti, pašvaldības darbu, pakalpojumus un lēmumus atbilstoši sabiedrības labumam. Tāpēc iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par 2023. gadā Valmieras novadā paveikto un nākotnē plānoto ir svarīgs iedzīvotāju iesaistes veids.

Aptauja notika no 2024. gada 19. februāra līdz 8. martam. Elektroniskā formātā anketa bija pieejama tīmekļvietnē valmierasnovads.lv sadaļā “Sabiedrība” – “Iedzīvotāju aptauja”, bet drukāti Valmieras novada pašvaldības informatīvā izdevuma februāra numurā Nr. 2 (32). Kopumā aizpildītas 872 aptaujas anketas (gan elektroniski, gan drukāti). No visiem novadā deklarētajiem iedzīvotājiem 46% dzīvo Valmierā, 54%  – pārējā novada teritorijā, savukārt aptaujā piedalījušies 47% Valmieras pilsētas iedzīvotāju, 53% pārējo Valmieras novada pilsētu un pagastu iedzīvotāji. No tiem aktīvākie bijuši Valmieras pagasta, Kocēnu pagasta, Rūjienas, Mazsalacas, Kauguru pagasta, Strenču, Sedas, Mazsalacas pagasta, Rencēnu pagasta un Vaidavas pagasta iedzīvotāji

74% no respondentiem sievietes, 26% vīrieši. Visvairāk respondentu vecumā no 36 līdz 45 gadiem (29%), kam seko vecuma grupas 26-35 g. – 24% , 46-55 g. – 17% , 56-65 g. – 12%, 66 un vecāki – 7% , 18-25 g. – 6%; vismazākais respondentu skaits bija vecuma grupā līdz 18 gadu vecumam – 4%.

Aptaujā piedalījušies iedzīvotāji, kuri pārstāv dažādas jomas pēc nodarbošanās. 39% no aptaujas dalībniekiem ir norādījuši, ka pārstāv valsts/ pašvaldības iestāžu darbiniekus, 29% ir privātu uzņēmumu darbinieki. Tāpat anketas aizpildīšanā piedalījušies pensionāri (9%), pašnodarbinātas personas (8%), uzņēmēji (7%), skolēni (5%), un citas iedzīvotāju grupas, kuru kopskaits nepārsniedz 5% (mājsaimnieks(ce), students(e), bezdarbnieks(ce), persona, kura atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā u.c.).

Viens no svarīgākajiem rādītājiem, ko ik gadu pašvaldība aicina iedzīvotājus vērtēt ir apmierinātība ar dzīvi Valmieras novadā. Salīdzinot ar 2022. gada aptauju, kad apmierināti bija 76% iedzīvotāji, 2023. gada aptauja rāda, ka jau 87% jeb 755 aptaujas dalībnieki ir apmierināti ar dzīvi Valmieras novadā. Savukārt 13% jeb 117  respondenti norādījuši, ka nav apmierināti. Vērtējot uzticību Valmieras novada pašvaldībai, 73% jeb 635 no aptaujas dalībniekiem norādījuši, ka uzticas Valmieras novada pašvaldībai, savukārt 27% jeb 237 atzīst, ka neuzticas.

Respondentu vērtējums par savu informētību par pašvaldības darbu un aktualitātēm atklāj, ka lielākā daļa aptaujas dalībnieku uzskata, ka ir informēti: 58% jeb 503 respondenti norādījuši, ka ir pietiekami informēti un 22% jeb 189 atzīst, ka ir informēti – kopā 80% respondentu. 14% aptaujas dalībnieku norādījuši, ka nav informēti un 6% respondentu nav viedokļa.

Trīs būtiskākās attīstības prioritātes pašvaldībā iedzīvotāji norādījuši – jaunu darba vietu radīšana, jaunas ražošanas ēkas būvniecība, uzņēmējdarbības vides attīstīšana (atzīmējuši 63%, 553 respondenti), ceļi un ielu infrastruktūras attīstība (62%, 544) un kvalitatīva izglītība un izglītības infrastruktūra (50%, 437). Būtiskas attīstības jomas ir arī dzīvojamā fonda attīstība, kultūras pasākumu piedāvājuma nodrošināšana, sociālie pakalpojumi un atbalsts un sabiedriskā kārtība un drošība, kuras atbalsta 32% respondentu.

Izvērtējot apmierinātību ar Valmieras novada pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, visvairāk respondentu norādījuši, ka tos apmierina sadzīves atkritumu šķirošanas iespējas (671 respondenti norādījuši – apmierina), kultūras piedāvājums un iespēja iesaistīties kultūras dzīvē (611), sabiedriskā kārtība (pašvaldības policija, drošība, civilā aizsardzība, ugunsdrošība u.c.) (606), izglītības pieejamība (pirmsskola, pamatizglītība, vidējā) (543) un interešu un profesionālā izglītība (sports, mūzika, māksla) (538). Savukārt visvairāk respondentu norādījuši, ka tos neapmierina tādas pakalpojumu jomas kā publisku teritoriju (ielas, ceļi, laukumi, parki, skvēri u.c.) labiekārtošana, uzturēšana, attīstīšana (483 respondenti norādījuši – neapmierina), pašvaldības darbinieku sadarbība ar iedzīvotājiem (attieksme, iesniegumu izskatīšanas termiņš, atbildes uz jautājumiem, viedokļa vērā ņemšana u.c.) (233) un sabiedriskā transporta pakalpojumi (191).

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti būs darba materiāls, ko pašvaldības nozaru vadītāji un speciālisti analizēs un ņems vērā ikdienas darbā un plānojot novada attīstību.

Aptauja bija anonīma, un tās rezultātus  izmantos tikai apkopotā veidā. Ar pilno aptaujas rezultātu izvērtējumu var iepazīties zemāk.

Lai veicinātu iedzīvotāju aktivitāti, šogad bija iespēja aptaujas beigās atstāt savu e-pastu, lai piedalītos konkursā par balvu – iespēju divatā apmeklēt Valmieras Drāmas teātri. Ar balvas ieguvējiem sazinājāmies privāti.

Priecājamies, ka šogad aptauju aizpildījuši divas reizes vairāk respondentu – 872 sniegtas atbildes (pērn 402 atbildes). Pateicamies ikvienam iedzīvotājam, kurš veltīja laiku, lai izteiktu savu viedokli, lai veidotu Valmieras novadu par labāko dzīvesvietu.