No 1. marta plkst. 8.00 sāksies bērnu pieteikšana mācībām 1. klasē Valmieras novada skolās

Bērnu reģistrācija 1. klasei

2023. gadā Valmieras novada pašvaldībā stājās spēkā vienota pieeja bērnu pieteikšanai mācībām 1. klasē Valmieras novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs. Lai pieteikšanos topošo pirmklasnieku vecākiem padarītu ērtāku un izglītības iestādēm 1. klašu komplektāciju raitāku, 2024. gada 31. janvāra Valmieras novada pašvaldības domes sēdē apstiprināta kārtība, kādā notiek bērnu reģistrācija mācībām 1. klasē Valmieras novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs.

Reģistrācija mācībām 1. klasē veicama tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi. Pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu par bērna veselības stāvokli un psiholoģisko sagatavotību, bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu vēlāk, bet saskaņā ar vecāku vēlmi – vienu gadu agrāk. Bērnu ar speciālām vajadzībām izglītības iestādē uzņem, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītības iestāde realizē šādu programmu.

Pieteikumu iesniegšana notiks laika posmā no 1. marta plkst. 8.00 līdz 31. martam plkst. 17.00.

Pieteikumu iespējams iesniegt vienā no diviem veidiem:

  • klātienē – izglītības iestādē jāiesniedz tās direktoram (-ei) adresēts iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. ! Šajā pašā pieteikumā var norādīt nākamās vēlamās izglītības iestādes, sarindojot tās prioritārā secībā, kas pēc iespējas tiek ņemtas vērā, lemjot par vietas piešķiršanu izglītības iestādē;
  • attālināti – uz izglītības iestādes oficiālo elektronisko pasta adresi vai elektronisko adresi jānosūta pieteikums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Ja pieteikums iesūtīts elektroniski, izglītības iestāde vienas darba dienas laikā vecākam uz norādīto e-pasta adresi nosūtīs paziņojumu par tā saņemšanu un reģistrēšanu.

Vecākam ir arī tiesības atsaukt pieteikumu, izglītības iestādē iesniedzot iesniegumu.

Bērnus uz vietu 1. klasē reģistrē iesniegumu iesniegšanas secībā vienotā pašvaldības reģistrā, kas būs pieejams pašvaldības tīmekļvietnē valmierasnovads.lv.

Iesniegumā ir jāatzīmē atbilstība kādai no prioritārajām grupām. Bērnam prioritāri piešķir vietu izglītības iestādē:

  • ja bērns ir bārenis un bez vecāku gādības palicis;
  • bērna brālis un/vai māsa ir konkrētās izglītības iestādes skolēns;
  • izglītības iestādes pedagoģiskā darbinieka bērns.

Izglītības iestāde piecu darba dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas noslēguma informēs vecākus par uzņemšanu izglītības iestādē vai atteikumu, nosūtot informāciju uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Pēc paziņojuma saņemšanas izglītības iestādē ir 10 darba dienu laikā jāiesniedz bērna likumiskā pārstāvja iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai atteikumu. Ja 10 darbdienu laikā šāds iesniegums izglītības iestādē netiks saņemts, tad rindas kārtībā izglītības iestāde informē nākamo bērna likumisko pārstāvi par bērna iekļaušanu 1. klašu sarakstā.

Par atteikumu bērnu uzņemt izglītības iestādē tās direktors rakstiski informēs Valmieras novada Izglītības pārvaldi, kas konsultēsies ar bērna vecāku un koordinēs vietas piešķiršanu citā izglītības iestādē, kur ir brīva vieta.

Atbilstoši noteiktajam 1. klašu un skolēnu skaitam izglītības iestādes līdz 10. maijam veiks klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam. Valmieras valstspilsētas izglītības iestādēs atveramo 1. klašu skaitu un skolēnu maksimālo skaitu klasē, pamatojoties uz izglītības iestādes ieteikumu, 2024. gada 31. janvārī apstiprināja Valmieras novada pašvaldības dome. 2024./2025. mācību gadā Valmieras valstspilsētas vispārējās izglītības iestādēm noteikts šāds skolēnu skaits: Valmieras sākumskolas 1.klasēs – līdz 100 skolēniem; Valmieras Pārgaujas sākumskolas 1. klasēs – līdz 100 skolēniem; Valmieras 2. vidusskolas 1. klasēs – līdz 54 skolēniem, Valmieras 5. vidusskolas 1. klasēs – līdz 50 skolēniem, Valmieras Viestura vidusskolas 1. klasēs – līdz 75 skolēniem. 

Savukārt līdz 15. jūnijam izglītības iestādei ir jāsarīko kopsapulce ar topošo pirmklasnieku vecākiem, lai iepazīstinātu ar skolēnu sadalījumu paralēlklasēs un mācību procesa organizāciju.

Valmieras novada pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu kontaktinformācija šeit.

Saistošie noteikumi Nr. 117 “Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Valmieras novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs”.

Atgādinām, ka topošie pirmklasnieki un viņu vecāki aicināti apmeklēt Valmieras novada izglītības iestāžu organizētās Atvērto durvju dienas, lai iepazītu skolu piedāvājumu! Plašāka informācija šeit.