Neformālās izglītības pasākumi, tajā skaitā latviešu valodas apguve Ukrainas bērniem un jauniešiem

Valmieras novada pašvaldība aicina līdz 10. jūnijam plkst. 13.00 iesniegt neformālās izglītības pasākumu pieteikumus. Pieteikties neformālās izglītības pasākumu īstenošanai var valsts un pašvaldības dibinātas iestādes, gan biedrības un nodibinājumi, ukrainas kopienas organizācijas, organizācijas, kas sniedz atbalstu Ukrainas bēgļiem, jaunatnes nevalstiskās organizācijas, bērnu nometņu organizētāji un citas juridiskas personas. Saskaņā ar VADLĪNIJĀM neformālās izglītības pasākumi ir jāīsteno līdz 2024. gada 1. decembrim.

Tirgus izpētes mērķa grupa ir Ukrainas bērni un jaunieši no 5 līdz 18 gadu (ieskaitot) vecumam.


Neformālās izglītības pasākumu mērķis ir sniegt atbalstu neformālās izglītības pasākumu nodrošināšanai, tajā skaitā latviešu valodas apguvei, Ukrainas bērniem un jauniešiem. Lai mazinātu kara notikumu izraisīto psihoemocionālo spriedzi, kā arī stiprinātu Ukrainas bērnu etnisko identitāti un kopību ar Latvijā dzīvojošo ukraiņu kopienu, ir būtiski nodrošināt atbilstīgas aktivitātes bērnu psihoemocionālās labizjūtas un piederības sekmēšanai. Savukārt, lai pilnvērtīgi un veiksmīgi integrētos un iekļautos Latvijas izglītības sistēmā un kultūrvidē, ir jāapgūst latviešu valodas prasmes.


Programmas īstenošanas laikā tiek atbalstītas 60 stundu aktivitātes vienam bērnam. Noteikta bērnam pieejamā atbalsta summa ir 297 EUR. Aktivitātes var tikt organizētas gan visas pēc kārtas, gan sadalot pēc formas un satura dažādības visā programmas īstenošanas periodā.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru, līguma Nr.06.6992/7.4.8/24/317. Pieejamais finansējums Valmieras novada pašvaldībai 20196 EUR.