Neapdzīvojamo telpu Dikļos nomas sludinājums

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piederošā nekustamā īpašuma “Cielaviņa”, kadastra numurs 9652 005 0356, ēkas ar kadastra apzīmējumu 9652 005 0356 007 daļu 100,7 m² platībā  un proporcionāli telpu platībai piesaistīto zemes vienības daļu 777,0 m² platībā Dikļu pagastā, kas izmantojama izglītības funkcijas nodrošināšanai.

Neapdzīvojamās telpas tiek iznomātas Jura Neikena Dikļu pamatskolas skolēnu interešu izglītības pulciņu darbības nodrošināšanai un vadīšanai, izmantojot savu tehnisko bāzi, ar nomas termiņu uz 6 gadiem un nomas maksu 1,27 EUR/m² mēnesī. Zemes vienības daļas 777,0 m² platībā nomas maksa 28,00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei, kā arī apmaksā izdevumus par patērēto elektroenerģiju, komunālajiem pakalpojumiem (apkure, ūdens, kanalizācija), sadzīves atkritumu izvešanu.

Interesenti var pieteikties līdz 2022. gada 21. novembrim Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Pieteikumi iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Kocēnu apvienības pārvaldē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Iznomājamā ēkas un zemes vienības daļa:

Kadastra apzīmējumsĪpašuma  nosaukums, adreseKopplatība (m²)Iznomājamā platība (m²)
Ēka – 9652 005 0356 007“Cielaviņa”, Dikļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads1225,4100,7
Zemes vienība- 9652 005 0356“Cielaviņa”, Dikļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads9449,0777,0

Kontaktpersona:
Valmieras novada pašvaldības
Kocēnu apvienības pārvaldes
Saimnieciskās nodaļas
īpašuma apsaimniekošanas speciāliste Gunta Liepiņa
Tālrunis: 29218297
E-pasts: