Līdz 22.jūlijam var iesniegt bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu pieteikumus

Valmieras novada pašvaldība aicina līdz 22. jūlijam iesniegt bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu pieteikumus.

Pieteikties nometņu īstenošanai var jebkura pašvaldības vai valsts iestāde, juridiska vai fiziska persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs.

Saskaņā ar VADLĪNIJĀM nometnes ir jāīsteno skolēnu 2021. gada vasaras brīvlaikā.

Izsludinātā projektu konkursa mērķgrupa ir bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem (ieskaitot), kuri primāri atbilst šādiem kritērijiem: daudzbērnu ģimeņu bērni un jaunieši; sociālā riska grupas bērni un jaunieši (maznodrošinātie, ar mācīšanās, uzvedības,psihoemocionālajiem traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošie bērni u. c.); bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām (var nepiemērot noteikto maksimālo vecuma ierobežojumu); bērni un jaunieši, kuri ir tikuši ierobežoti savu spēju un talantu izkopšanā, individuālo kompetenču pilnveidē un kolektīvajā darbībā valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu dēļ.

Minimālais dalībnieku skaits vienā nometnē ir 15. Maksimālais atbalsta apjoms ir 19 eiro dienā par viena bērna dalību piecu dienu nometnē. Viens nometņu organizētājs var īstenot vairākas nometnes. Bērnu dalība nometnē jānodrošina bez likumisko pārstāvju līdzfinansējuma.

PROJEKTU KONKURSU NOLIKUMS

KONKURSA PIETEIKUMA VEIDLAPA

VADLĪNIJAS NOMETŅU ORGANIZĒŠANAI

Konkursam pieteiktos projektus izvērtēs konkursa vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ietilpst: pārstāvji no Izglītības, kultūras un sporta komitejas, Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Izglītības pārvalde” (turpmāk – Izglītības pārvalde), Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Kultūras centrs” un Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija”.

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par psihoemocionālā atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” un Ministru kabineta 2021. gada 27. maija rīkojumu Nr. 348 (prot. Nr. 44 46. §) “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Izglītības un zinātnes ministrijai ir piešķirts finansējums, lai nodrošinātu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai Covid-19 pandēmijas laikā. Nometnes jāorganizē ar mērķi nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi, lai veicinātu to pieejamību, tādējādi sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā. Atbalsta apjoms nometņu organizēšanai pašvaldībā tiek piešķirts atbilstoši bērnu un jauniešu skaitam pašvaldībā, plānojot 10% no pašvaldībā deklarēto bērnu skaita vecumā no 7 līdz 18 gadiem iesaisti.

Plašāka informācija Valmieras Izglītības pārvaldē pa tālruni 642 07125 vai, rakstot e-pastu uz