Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Zemes vienība Jāņa ielā 14, Mazsalacā

Zemes vienība Jāņa ielā 14, Mazsalacā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienību Jāņa ielā 14, Mazsalacā, Valmieras novadā, 2,16 ha platībā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem.

Ir apgrūtināta piekļuve īpašumam. Piekļuve tikai vienojoties ar blakus esošajiem zemju īpašniekiem.

Nomas maksa gadā ir 86,00 EUR  (40 EUR par 1 ha) bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Nomnieks, slēdzot ar pašvaldību zemes nomas līgumu, veic vienreizēju maksājumu 90 EUR apmērā, lai kompensētu pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.

Interesenti var pieteikties līdz 2024. gada 19. aprīlim, iesniedzot pieteikumu (iesniegumu) Valmieras novada pašvaldībā. Pieteikumus var iesniegt elektroniski vai papīra formātā Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Mazsalacas apvienības pārvaldē, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Kontaktpersona: Mazsalacas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dace Stepanova, tālrunis: 64207845, e-pasts:

Nomas objekts:

Zemes vienības kadastra apzīmējumsAdreseKopplatība (ha)Iznomājamā platība (ha)Piezīmes
9611 003 1010Jāņa iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads2,162,16Ir apgrūtināta piekļuve īpašumam

Jāņa iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads, kadastra Nr.9611 003 1010, zemes vienības, kadastra apzīmējums 9611 003 1010, zemes robežu shēma 2,16 ha platībā