Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums “Alejas”, Ēvele

Nekustamais īpašums “Alejas”, Ēvele

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli īpašumam “Alejas”, Ēvelē, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9454 007 0443, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9454 007 0426 1,5959 ha platībā, un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9454 007 0246 001, 9454 007 0246 002.

Sākumcena – 22300.00 euro, solis – 200.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 2230.00 euro. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 21.03.2024. plkst.13:00 un noslēdzas 22.04.2024. plkst.13:00.Izsolei pretendenti var reģistrēties no 21.03.2024. plkst.13:00 līdz 10.04.2024. plkst. 23:59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 2230.00 euro (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Alejas Ēvelē izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.  Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.Par nekustamā īpašuma apskati un izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar elektroniskās izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Par nekustamā īpašuma pieņemšanu – nodošanu

Atskaite par novērtēšanu