Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamā īpašuma “Rīsmetes”, Valmieras pagastā, zemes vienības daļa

Nekustamā īpašuma “Rīsmetes”, Valmieras pagastā, zemes vienības daļa

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Rīsmetes”, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības daļas pirmo mutisko nomas tiesību izsoli.

 • Izsoles objekts – zemes vienības daļa 14,63 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0165.
 • Izsoles objekta nomas tiesību izsoles sākumcena (nomas maksa vienam gadam) ir 878,00 EUR bez PVN.
 • Izsoles solis objektam – 20,00 EUR.
 • Nomas objekta izmantošanas veids – lauksaimniecības vajadzībām.
 • Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
 • Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 • Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2024. gada 16. maijam plkst. 17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Burtnieku apvienības pārvaldē Ozolu ielā 7 (bijusī Jāņa Vintēna iela 7), Burtniekos, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2024. gada 21. maijā plkst. 10.30, Valmieras novada pašvaldības administrācijas ēkā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, pirmā stāva zālē. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Izsoles uzvarētājs, slēdzot ar pašvaldību zemes nomas līgumu, veic vienreizēju maksājumu 90,00 EUR apmērā, lai kompensētu pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Burtnieku apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālists Jānis Rodziņš, tālrunis +371 22113119, e-pasts: 

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

 1. Nomas tiesību izsoles noteikumi;
 2. Zemes vienības robežu skice;
 3. Pieteikums izsolei;
 4. Zemes nomas līguma projekts.