Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā telpu daļas (5191,41 m2) un zemes rakstiskā nomas tiesību izsole

Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā telpu daļas (5191,41 m2) un zemes rakstiskā nomas tiesību izsole

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, ēkas, kadastra apzīmējums 9601 013 1811 023, telpu daļas (5191,41 m2) un zemes pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli.

Izsoles objekts – nekustamais īpašums – investīciju objekts – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 013 1811, daļa, kas sastāv no saldētavas ēkas, kadastra apzīmējums 9601 013 1811 023, adrese Kalēju iela 2, Valmiera, Valmieras novads, daļas, telpu platība 5191,41 m2, tajā skaitā lietderīgā telpu platība 3243,50 m2 un palīgtelpu platību 1947,91 m2, un ar ēkas ekspluatāciju piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 9601 013 0090, daļas 11590 m2 platībā, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa 6923 m2 platībā.

Izsoles objekta nomas maksa vienam mēnesim (nomas izsoles sākumcena) noteikta 374,64 euro bez PVN.

  • Izsoles solis objektam – 30,00 euro.
  • Izsoles objekta izmantošanas mērķis – komercdarbības veikšana
  • Izsoles objekta nomas termiņš – 12 (divpadsmit) gadi.
  • Izsoles veids – pirmā rakstiskā nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
  • Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā drošības nauda 450,00 euro apmērā.

Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2024. gada 11. martam plkst. 17.00:

  1. personīgi nododot Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai
  2. nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 12.02.2024. plkst. 17.00).

Izsole notiek 2024. gada 13. martā plkst. 10.50,Valmieras novada pašvaldības admoinistrācijas ēkā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, Komisijai tās sēdē atverot pretendentu iesniegtos rakstiskos pieteikumus.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 25618630, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Nomas tiesību izsoles noteikumi

1.pielikums_Nomas līguma projekts

2.pielikums_Zemes gabala plāns

3.pielikums_Ēkas 023 telpu plāns

4.pielikums_Pieteikums dalībai izsolē

5.pielikums_Investīciju plāns

6.pielikums_Ēkas 023 Tehniskās apsekošanas atzinums