Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamā īpašuma “Aramzeme pie Endzeles”, Jeru pagastā sastāvā esošās zemes vienības daļas pirmā mutiskā nomas tiesību izsole

Nekustamā īpašuma “Aramzeme pie Endzeles”, Jeru pagastā sastāvā esošās zemes vienības daļas pirmā mutiskā nomas tiesību izsole

Papildināts 20.03.2024. Izsole noslēgusies

Nomas tiesību izsoles rezultāts: Nekustamā īpašuma “Aramzeme pie Endzeles”, Jeru pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0246, daļai 6,86 ha (turpmāk – Izsoles objekts), 13.03.2024. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nurmi”, reģistrācijas Nr.44103061847, ar nosolīto augstāko Izsoles objekta zemes nomas maksu gadā 2537,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.


Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Aramzeme pie Endzeles”, Jeru pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības daļas pirmo mutisko nomas tiesību izsoli.

  • Izsoles objekts – zemes vienības daļa 6,86 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0246.
  • Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 617,00 EUR bez PVN.
  • Izsoles solis objektam – 20,00 EUR.
  • Nomas objekta izmantošanas veids – lauksaimniecības vajadzībām.
  • Nomas termiņš – seši gadi.
  • Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 20,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2024. gada 11. martam plkst. 17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Rūjienas apvienības pārvaldē Raiņa ielā 3, Rūjienā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2024. gada 13. martā plkst. 10.10 Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Izsoles uzvarētājs, slēdzot ar pašvaldību zemes nomas līgumu, veic vienreizēju maksājumu 90,00 EUR apmērā, lai kompensētu pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile, tālrunis +371 64216046, e-pasts: 

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: