Izsludināts otrais uzsaukums projektu konkursam “Uzņēmējdarbības atbalsts remigrantiem Valmieras novadā”

Konkurss remigrantiem otrais

Valmieras novada pašvaldība izsludina otro uzsaukumu projektu konkursam “Uzņēmējdarbības atbalsts remigrantiem Valmieras novadā”. Aicinām potenciālos atbalsta saņēmējus aizpildīt pieteikumu līdz 31. jūlijam.

Konkursa finansējumu nodrošina Valmieras novada pašvaldība un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vidzemes plānošanas reģionam piešķirtie finanšu līdzekļi.

Konkursam iesniegtos pieteikumus vērtēs konkursa “Uzņēmējdarbības atbalsts remigrantiem Valmieras novadā” vērtēšanas komisija, ko veido pašvaldības pārstāvji, nepieciešamības gadījumā pieaicinot speciālistus vai neatkarīgus ekspertus, kuri darbojas saskaņā ar apstiprināto nolikumu.

Konkurss tiek īstenots, piešķirot finansējumu biznesa uzsākšanai remigrantu uzņēmumiem. Remigrants ir diasporas loceklis, kurš ir atgriezies vai pārcēlies no pastāvīgas dzīves ārzemēs uz pastāvīgu dzīvi Latvijā – Valmieras novadā – projekta īstenošanas vietā. Pastāvīgai dzīvei ārzemēs jābūt vismaz diviem gadiem. Atgriešanās vai pārcelšanās brīdim ir jābūt ne vairāk kā divus gadus pirms darbavietas izveidošanas vai uzņēmuma izveidošanas. Atgriešanās faktu, dzīvesvietu un projekta īstenošanas vietu persona pašapliecina.

Viena projekta maksimālais atbalsta apjoms ir EUR 12000,00 (divpadsmit tūkstoši euro). Finansējums tiek piešķirts granta veidā.

Pretendentam, kurš atbilst konkursa nolikumā ietvertajām prasībām, projekta atbalsta intensitāte tiek noteikta 50% no attiecināmajām izmaksām. Konkursa ietvaros piešķirtie naudas līdzekļi tiek izsniegti kā avanss pamatlīdzekļu iegādei pēc līguma parakstīšanas par atbalsta piešķiršanu. Piešķirtais pašvaldības finansējums tiek piešķirts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Eiropas  Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulas (ES) Nr. 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumiem vai   Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr.717/2014 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē vai Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr.1408/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē.

Nepārsniedzot konkursa ietvaros pieejamā atbalsta apjomu, atbalsts tiek sniegts tiem projektiem, kuri atbilst visiem atlases kritērijiem, konkursa mērķim, uzdevumam un kuri ir saņēmuši augstāko novērtējumu kvalitatīvajā vērtējumā.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju remigrāciju un piesaistīt Valmieras novadam cilvēkus, kuri vēlas atgriezties  vai nesen atgriezušies no  ārzemēm uz dzīvi Valmieras novadā.

Konsultācijas par pieteikuma sagatavošanu sniedz galvenā projektu vadītāja Inguna Zukure, tālr. 29176158, e-pasts    

Nolikums šeit.

Pieteikuma anketa šeit.