Izsludināta nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 3, Kocēnos sastāvā esošās ēkas un zemes vienības pirmā mutiskā nomas tiesību izsole

Jāņa Ķenča iela 3, Kocēnos

Papildināts 20.03.2024. Izsole noslēgusies

Nomas tiesību izsoles rezultāts: Nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča ielā 3, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9664 008 0353, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0353 ar platību 272 m2 un ražošanas ēkas, kadastra apzīmējums 9664 008 0353 001, telpām ar kopējo platību 77,2 m2 (turpmāk – Izsoles objekts) pirmā nomas tiesību izsole 13.03.2024. ir beigusies bez rezultāta, jo netika saņemts neviens Izsoles objekta nomas tiesību pretendenta pieteikums.


Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 3, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās ēkas (77,20 m2) un zemes vienības pirmo mutisko nomas tiesību izsoli.

  • Izsoles objekts: ēka ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0353 001, platība 77,2 m2, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0353, platība 272 m2,  (turpmāk – izsoles objekts), kas tiek izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
  • Izsoles objekta nomas tiesību izsoles sākumcena mēnesim noteikta  – 1,25 EUR/m2 (viens euro, 25 centi) par vienu ēkas m2 (bez PVN).
  • Izsoles solis izsoles objektam – 0,10 EUR.
  • Nomas objekta izmantošanas mērķis – komercdarbība (ražošana, pakalpojumu sniegšana).
  • Nomas termiņš – 12 gadi.
  • Izsoles veids – pirmā īpašuma nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 85,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2024. gada 11. martam plkst. 17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Kocēnu apvienības pārvaldē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2024. gada 13. martā plkst. 10.55, Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, administrācijas ēkas 1.stāva zālē. Izsoles rīkotājam līdz 2024.gada 11.martam plkst.17.00 ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Kocēnu apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Gunta Liepiņa, tālrunis +371 29218297, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: