Izsludināta LEADER projektu konkursa 8.kārta

LEADER

Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” izsludina LEADER projektu konkursa 8.kārtu uzņēmējdarbības atbalstam un sabiedriskā labuma projektiem no 2021. gada 5. decembra līdz 2021. gada 5. janvārim.

Projektu konkursi norit atbilstoši biedrības “No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu īstenošanas darbības teritorija Valmieras novadā: Burtnieku apvienība (Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates pagasti); Kocēnu apvienība (Kocēnu un Bērzaines pagasti); Naukšēnu apvienība (Ķoņu un Naukšēnu pagasti); Rūjienas apvienība (Rūjienas pilsēta, Ipiķu, Jeru, Lodes un Vilpulkas pagasti); Mazsalacas apvienība (Mazsalacas pilsēta, Mazsalacas, Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes pagasti) un Valkas novadā – Kārķu pagasts.

Projekta konkursa 8.kārtā pieejams finansējums 579 810.10 EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās (MK not. nr. 590) aktivitātēs:

5.1. aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (uzņēmējdarbības projekti):

  • 1.Rīcība: Mikro ( sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts – 235 280.27 EUR;
  • 2.Rīcība: Vietējo produktu attīstīšana – 112 788.75 EUR.

5.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (sabiedriskā labuma projekti):

  • 3.Rīcība: Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana – 115 870.54 EUR;
  • 5.Rīcība: Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana – 115 870.54 EUR.

Vairāk lasiet: https://www.nosalacaslidzrujai.lv/

LEADER