Iedzīvotāju iesaiste attīstības plānošanas dokumentu publiskajā apspriešanā

Aicinot iedzīvotājus iesaistīties un veicinot līdzsvarotu Valmieras novada teritorijas attīstību, kā arī turpinot darbu pie attīstības plānošanas dokumentu izstrādes, no 2022. gada 8. augusta līdz 8. septembrim norisināsies Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam 2. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana.

Plānots, ka 28. jūlija Valmieras novada pašvaldības domes sēdē tā tiks apstiprināta un nodota publiskajai apspriešanai. Attīstības plānošanas dokumentu 1. redakcijas publiskā apspriešana notika 2021. gadā no 20. novembra līdz 21. decembrim. 2022. gada februārī un martā norisinājās tematisko darba grupu sanāksmes. Kopā tika saņemti vairāk nekā 300 priekšlikumi. Pamatojoties uz to attīstības plānošanas dokumenti tika pilnveidoti un sagatavota apspriežamā 2. redakcija.

Publiskās apspriešanas sanāksmes norisināsies gan klātienē, gan attālināti:

 • 22. augustā plkst. 18.00 Rūjienas Kultūras centrā;
 • 23. augustā plkst. 18.00 Strenču Kultūras centrā; 
 • 24. augustā plkst. 18.00 Mazsalacas Kultūras centrā;
 • 29. augustā plkst. 18.00 Valmieras Kultūras centrā;
 • 30. augustā plkst. 18.00 attālināti platformā “Google Meet”.

Rakstiskus priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu 2. redakciju iedzīvotāji varēs iesniegt (elektroniskā paraksta zīmogs vai pasta zīmogs) kādā no sekojošiem veidiem:

1. Ievietojot valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) pastkastēs:

 • Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
 • Alejas ielā 8, Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā;
 • Skolas ielā 11, Matīšu ciemā, Matīšu pagastā;
 • Pērnavas ielā 4, Mazsalacas pilsētā;
 • “Pagasta nams”, Naukšēnu ciemā, Naukšēnu pagastā;
 • Raiņa ielā 3, Rūjienas pilsētā;
 • Rīgas ielā 7, Strenču pilsētā;
 • Nākotnes ielā 3, Trikātas ciemā, Trikātas pagastā.

2. Nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pašvaldībai uz e-pastu: /">;

3. Iesniedzot valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – https://geolatvija.lv (ar autorizēšanos).

Aicinām ikvienu Valmieras novada iedzīvotāju iesaistīties Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē, izsakot savu viedokli sabiedriskajās apspriešanās. Kontaktinformācija: Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītāja Inese Bērziņa, tālrunis 26328943, e-pasts: . Ja vēlaties saņemt informāciju par plānošanas dokumentiem klātienē, iepriekš jāpiesakās, zvanot pa iepriekš norādīto tālruni vai rakstot uz e-pastu. Attīstības plānošanas dokumenti ir pieejami pašvaldības mājaslapas www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība” – ‘’Valmieras novada plānošanas dokumentu izstrāde’’.

Attīstības plānošanas dokumenti:

Valmieras novada attīstības programma 2022.-2028., INVESTĪCIJU PLĀNS 2022. – 2024. gadam

Valmieras novada attīstības programma 2022.-2028., RĪCĪBAS PLĀNS

Valmieras novada attīstības programma 2022.-2028., STRATĒĢISKĀ DAĻA

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2038. un attīstības programma 2022.-2028., ESOŠĀ SITUĀCIJA

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022-2038.

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022-2038 un attīstības programma 2022-2028., VIDES PĀRSKATA PROJEKTS